DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF4 - Bases de dades objectes-relacionals

#FpInfor #Daw #DawMp02 #DawMp02Uf04

(etiquetes - hashtags)
Oracle Objecte-Relacional - Els animals - Taula d'objectes

Crea l'objecte Animal i la taula d'objectes Animals.

Un animal té les següents propietats:

 • Nom
 • Número de Potes
 • Alçada
 • Fressa

I els següents mètodes

 • Parla ( que per ara retorna per consola el contingut de Fressa )

Inserta 4 animals a la taula d'animals: Gallina, Conill, Velociraptor, Unicorn.

Crea la taula Zoo. Aquesta taula contindrà els següents camps:

 • Chip ( clau primària )
 • Referència a animal
 • Data entrada al zoo
 • Data defunció ( pot ser null )

Inserta la Gallina amb número de Chip '343242454' i el Velociraptor amb número de Chip '9695844'.

Escriu un tall de codi per a fer parlar el Velociraptor.

Ajuda per a fer l'exercici

--CREACIÓ DEL TIPUS ANIMAL:
CREATE TYPE animal AS OBJECT (
  nom VARCHAR(20),
  potes NUMBER,
  alsada NUMBER(5,2),
  fressa VARCHAR(40),
  MEMBER FUNCTION parla RETURN VARCHAR2);
/
CREATE OR REPLACE TYPE BODY animal AS
  MEMBER FUNCTION parla RETURN VARCHAR2 IS
  BEGIN
    RETURN fressa;
  END;
END;
/

--Crear taula d’animals:
CREATE TABLE animals OF animal;

--Inserir animals:
INSERT INTO animals VALUES(
 animal('Gallina', 2, 26.9, 'COCOCOCOC'));
INSERT INTO animals VALUES(
 animal('Conill', 4, 24.7, 'CRCRCRCR'));
INSERT INTO animals VALUES(
 animal('Velociraptor', 4, 316.1, 'TEKTEKTEKT'));
INSERT INTO animals VALUES(
 animal('Unicorn', 4, 145.9, 'BBBRRRR'));

--Crear taula zoo:
CREATE TABLE zoo (
 chip NUMBER PRIMARY KEY,
 animal REF animal,
 dataEntrada DATE,
 dataDefuncio DATE NULL);

--Inserir la gallina al zoo:
DECLARE
 anim REF animal;
BEGIN
 SELECT REF(p) INTO anim FROM animals p WHERE p.nom = 'Gallina';
 INSERT INTO zoo VALUES (
  343242454, anim, '24 Jun 1998', NULL);
END;

--Inserir el Velociraptor al zoo:
DECLARE
 anim REF animal;
BEGIN
 SELECT REF(p) INTO anim FROM animals p WHERE p.nom = 'Velociraptor';
 INSERT INTO zoo VALUES (
  9695844, anim, '24 Jun 2003', NULL);
END;

--Fer cridar el Velociraptor:
set serveroutput on;
exec DBMS_OUTPUT.ENABLE;
DECLARE
 anim animal;
BEGIN
 SELECT value(p) INTO anim FROM animals p WHERE p.nom = 'Velociraptor';
 --SELECT deref(ref(p)) INTO anim FROM animals p WHERE p.nom = 'Velociraptor';
 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(anim.parla());
END;

--des del zoo:
DECLARE
 anim animal;
BEGIN
 SELECT deref(z.animal) INTO anim 
 FROM zoo z WHERE z.animal.nom = 'Velociraptor';
 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(anim.parla());
END;
Resultats d'aprenentatge: 1.B 1.C 1.F 1.G
Continguts: 1.1 1.3 1.4 1.8 1.9 1.10

Editat 10 de abril de 2018 a les 15:01
per daniel herrera

Pujat el 31 de març de 2014 a les 19:08
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions