DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF4 - Bases de dades objectes-relacionals

#FpInfor #Daw #DawMp02 #DawMp02Uf04

(etiquetes - hashtags)
Oracle Objecte-Relacional - Els prèstecs - Taula d'objectes, Taula amb Objectes i Taula amb referències

Observa aquest DDL i DML escrit amb Oracle Objecte Relacional i respon a les preguntes finals:

Classe Dimensions:

create or replace type dimensions_typ as object (
  alcada float,
  amplada float,
  gruix float,
  member function volum return float
);
create or replace type body dimensions_typ as
 member function volum return float is
 begin
  return alcada * amplada * gruix;
 end;
end;

Taula de llibres:

  CREATE TABLE "LLIBRE" 
  ("ISBN" VARCHAR2(11 BYTE) NOT NULL PRIMARY KEY, 
  "TITOL" VARCHAR2(100 BYTE), 
  "DIMENSIONS" "DIMENSIONS_TYP" 
  )

Inserto Llibre:

insert into llibre ( isbn, titol, dimensions ) values
( '111111', 'Harry Potter y el caliz de fuego', 
 dimensions_typ( 12.5, 11.3, 4.1  )
);

insert into llibre ( isbn, titol, dimensions ) values
( '222222', 'Harry Potter y la piedra filosofal', 
 dimensions_typ( 12.5, 11.3, 6.8  )
);

Creem la classe persona:

create or replace TYPE person_typ AS OBJECT (
 dni      VARCHAR2(20),
 nom      VARCHAR2(20),
 cognom     VARCHAR2(25),
 email     VARCHAR2(25),
 phone     VARCHAR2(20),
 MAP MEMBER FUNCTION get_dni RETURN varchar2
);

create or replace TYPE BODY person_typ AS
 MAP MEMBER FUNCTION get_dni RETURN varchar2 IS
 BEGIN
  RETURN dni;
 END;
END;

Creem la taula de socis:

create table socis of person_typ;

Insertem dos socis:

insert into socis values (
  person_typ( 'AAA', 'Daniel', 'H', 'dherrera@x.c', '1234' ) 
); 
insert into socis values (
  person_typ( 'BBB', 'Maria', 'I', 'miva@x.c', '1234' ) 
);

Creem la taula de prestecs:

create table prestecs (
  soci ref person_typ not null scope is socis,
  llibre varchar2(11) not null references llibre
);

Insertem dos prestecs:

declare
  persona ref person_typ;
begin
  select ref(p) into persona from socis p where p.dni = 'BBB';
  insert into prestecs values ( persona, '111111' );
end;

insert into prestecs 
select 
  ref(p),
  '111111'
from socis p
where p.dni = 'AAA';

Fem select per conèixer el volum dels llibres prestats:

select 
  sum( ll.dimensions.volum() ) as TotalVolum, 
  sum( ll.dimensions.gruix ) as totalGruix
from llibre ll
inner join prestecs c
 on ll.isbn = c.llibre;

Preguntes:

 • Identifica quines taules són d'objectes, quines contenen objectes i quines tenen referències a objectes.
 • Descriu l'univers de discurs d'aquesta base de dades.
 • Comenta quins dos mètodes diferents s'han fet servir per insertar prèstecs.
 • Identifica quines de les sentències no són DDL.
 • Identifica on seleccionem propietats d'objectes i on invoquem mètodes d'objectes.
Resultats d'aprenentatge: 1.B 1.C 1.F 1.G
Continguts: 1.1 1.3 1.4 1.8 1.9 1.10

Editat 14 de abril de 2015 a les 16:31
per daniel herrera

Pujat el 2 de abril de 2014 a les 19:32
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions