DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF4 - Bases de dades objectes-relacionals

#FpInfor #Daw #DawMp02 #DawMp02Uf04

(etiquetes - hashtags)
Oracle Objecte-Relacional - Els mariners - Col·leccions

Crea un objecte anomenat mariner_typ amb els atributs dni, nom, rang.

Crea la taula vaixells amb els atributs matricula, nom, tripulació. La tripulació l'has de definir com una col·lecció de mariners (no oblidis crear el tipus tripulacio_typ).

Inserta dos vaixells amb les seves tripulacions, enrecorda't-en de crear un capità a la tripulació.

Selecciona el capità del primer vaixell que has creat.

Inserta 1000 mariners a un vaixell de la base de dades on ja hi hagi tripulació.

Modifica alguna de les dades contingudes a les col·leccions.

Pots ajudar-te amb la documentació d'Oracle: Performing DML Operations on Collections

Ajuda

Creació del tipus mariner:

CREATE TYPE mariner_typ AS OBJECT(
 dni varchar2(10),
 nom varchar2(40),
 rang varchar2(40));

Creació de la col·lecció:

CREATE TYPE tripulacio_typ AS TABLE OF mariner_typ;

Creació de la taula vaixells:

CREATE TABLE vaixells(
 matricula varchar2(10) PRIMARY KEY,
 nom varchar2(40),
 tripulacio tripulacio_typ)
 NESTED TABLE tripulacio STORE AS tripulacio_nt;

Inserció dels dos vaixells:

insert into vaixells
values('1234',
    'prova1',
    tripulacio_typ(mariner_typ('001','pere','capita'),
            mariner_typ('002','pere2','groumet'),
            mariner_typ('003','pere3','groumet')));

insert into vaixells
values('12344',
    'prova2',
    tripulacio_typ(mariner_typ('001','pere','capita'),
            mariner_typ('002','pere2','groumet'),
            mariner_typ('003','pere3','groumet')));

Selecció del capità del vaixell amb una select:

select v.matricula, v.nom, t.nom , t.*
  from vaixells v, table(v.tripulacio) t
  where t.rang = 'capita' and v.nom='prova1';

Selecció del capità del vaixell iterant sobre la col·leció:

set serveroutput on
DECLARE
 i INTEGER;
 tripulacio tripulacio_typ;
 capita mariner_typ;
 j INTEGER;
BEGIN
 SELECT v.tripulacio INTO tripulacio FROM vaixells v WHERE v.nom = 'prova1';
 FOR i IN 1..tripulacio.COUNT LOOP
  IF (tripulacio(i).rang = 'capita')
   THEN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(tripulacio(i).nom);
  END IF;
 END LOOP;
END;

Insertar 1000 mariners en un vaixell que ja hi és a la base de dades:

declare 
  i integer;
begin
 i := 1;
 while (i < 1001) loop
  insert into 
  table( select v.tripulacio FROM vaixells v WHERE v.nom = 'prova1')
  select mariner_typ(to_char(i),'N' || to_char(i) , 'netejador') from dual;
 i := i + 1;
 end loop;
end;
Resultats d'aprenentatge: 1.B 1.E 1.F 1.6
Continguts: 1.1 1.3 1.4 1.7 1.8 1.9 1.10

Editat 11 de abril de 2016 a les 16:37
per daniel herrera

Pujat el 4 de abril de 2014 a les 15:29
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions