DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF4 - Bases de dades objectes-relacionals

#FpInfor #Daw #DawMp02 #DawMp02Uf04

(etiquetes - hashtags)
Oracle Objecte-Relacional - Consum combustible i autonomia - Taula amb objecte i mètode

Objectiu didàctic

 • Treballar amb taules amb columna de tipus objecte.
 • Invocar mètodes de l'objecte

Pràctica

Volem calcular el autonomia d'un cotxe amb un determinat consum de carburant als 100km i amb una capacitat de dipòsit de carburant determinada.

Per fer-ho, haurem de crear un tipus, el tipus es dirà "consum_typ" i hi guardarem la capacitat del dipòsit i també el consum als 100km amb decimal, també tindrà una funció, la qual calcularà l' autonomia fent la operació (capacitat_diposit/consum)*100 com veurem més endavant:

create or replace type consum_typ as object (
 capacitat_diposit  number,
 consum       float,
 member function autonomia return float
);

Ara creem la implementació de la funció autonomia, la qual ens retornarà la operació convenient en decimals:

create or replace type body consum_typ as
 member function autonomia return float is
 begin
  return (capacitat_diposit/consum)*100;
 end;
end;

Un cop fet tot això, crearem una taula anomenada COTXE per guardar diferents propietats dels cotxes en questió. Les propietats són: Marca, Tipus_vehicle i any_fabricació. A més, tindrem l'objecte consum dins de la nostre taula. Recordem que estem fent l'exemple de crear una taula amb una columna objecte

CREATE TABLE COTXE ( 
 Marca       varchar2(25),
 tipus_vehicle   varchar2(25),
 any_fabricacio  number,
 consum      consum_typ
);

Un cop creada la taula, procedirem a fer els inserts pertintents per omplir els camps de la nostra taula, ho farem de la següent manera:

insert into cotxe (Marca, tipus_vehicle, any_fabricacio, consum ) values
( 'HUMMER', 'tot terreny', 2014,
consum_typ ( 80, 17.8 )
);

insert into cotxe (Marca, tipus_vehicle, any_fabricacio, consum ) values
( 'Renault', 'berlina', 2014,
consum_typ ( 50, 5.5 )
);

insert into cotxe (Marca, tipus_vehicle, any_fabricacio, consum ) values
( 'Shellby', 'muscle car', 1967,
consum_typ ( 55, 16.4 )
);

Un cop fet tot això, i per acabar, fem la select cridant a la nostre funció per comprovar que funciona correctament i ens calcula l'autonomia de cada cotxe, ho fem de la següent manera:

Select c.marca, c.tipus_vehicle, c.any_fabricacio, ROUND(c.consum.autonomia(),2) as   Autonomia 
from cotxe c;

El resultat serà el següent:


MARCA TIPUS_VEHICLE ANY_FABRICACIO AUTONOMIA
HUMMER tot terreny 2014 449.44
Renault berlina 2014 909.09
Shellby muscle car 1967 335.37

Exercicis

Executa aquestes sentències al teu entorn Oracle tot comprovant i entenent els resultats.

By X.Oliveres & J.Pujol (DAW'2014)

Resultats d'aprenentatge: 1.B 1.D 1.F 1.G
Continguts: 1.1 1.3 1.4 1.8 1.9 1.10 1.11

Editat 1 de abril de 2016 a les 18:36
per daniel herrera

Pujat el 11 de abril de 2014 a les 15:28
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions