DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF4 - Bases de dades objectes-relacionals

#FpInfor #Daw #DawMp02 #DawMp02Uf04

(etiquetes - hashtags)
Oracle Objecte-Relacional - Reparacions mecàniques - Taula amb columna tipus objecte i mètode

Objectiu didàctic

 • Treballar amb taula amb columna de tipus objecte.
 • Invocar mètodes de l'objecte

Pràctica

UNIVERS DE DISCURS

Un taller mecanic vol emmagatzemar les reparacions que realitza. Dels cotxes els interesa la matrícula, el propietari, la marca model i la potència. També demanen alguna forma de calcular els cavalls del cotxe perquè alguns clients han demanat si sabrien quan ha de pagar d'impost de circulació ( potReal*1.36 )

De la reparació volen emmagatzemar el numero de factura (o l'id), la data d'entrada del vehicle, el que li passa, la data de sortida si s'escau i el cotxe.

Cotxe serà un objecte a la BDD i s'emagatzema a la taula de reparacions conjuntament amb la resta de dades de la reparació.

-- Preparació de l'entorn
--Crear usuari i BDD
CREATE USER mecanic
IDENTIFIED BY ies
DEFAULT TABLESPACE users
TEMPORARY TABLESPACE temp;
GRANT connect, resource TO mecanic;

--Crear el tipus cotxe. Que tindrà una funció que calcularà els cavalls del cotxe
CREATE or replace TYPE cotxe_typ AS OBJECT(
 matricula varchar2(10),
 propietari varchar2(40),
 marcaModel varchar(60),
 potReal float,
 member function cavalls return float
 );
 /

CREATE or replace TYPE body cotxe_typ AS
 member function cavalls return float is
 begin
  return potReal*1.36;
 end;
end;

--Crear la taula amb l'atribut de tipus objecte cotxe_typ
CREATE TABLE reparacio(
 idReparacio integer PRIMARY KEY,
 dataEntrada date not null,
 incidencia varchar2(200) not null,
 dataSortida date null,
 cotxe cotxe_typ not null)

-- Inserim dades a la taula de reparació
INSERT INTO reparacio VALUES (
 1,
 '07-04-2014',
 'Explosió del motor, fer el canvi',
 null,
 cotxe_typ('1111-AAA','Pere Pi', 'Ferrari California',338));

 INSERT INTO reparacio VALUES (
 2,
 '07-04-2014',
 'Fa un soroll estrany.',
 null,
 cotxe_typ('2222-BBB','Julián Fernández', 'Seat Ibiza',74));

--Seleccionem la incidencia de cada cotxe amb la seva potència en cavalls cridant al mètode cavalls de l'objecte cotxe
select r.incidencia, r.cotxe.cavalls() from reparacio r

Exercicis

 • Executa aquestes sentències al teu entorn Oracle tot comprovant i entenent els resultats.
 • Fes una columna de tipus MAP per tal que al comparar dos objectes de tipus cotxe digui que són el mateix si tenen la mateixa matrícula.

By C.Chaillet & J.Fernández

Resultats d'aprenentatge: 1.B 1.D 1.F 1.G
Continguts: 1.1 1.3 1.4 1.8 1.9 1.10

Editat 3 de abril de 2018 a les 17:00
per daniel herrera

Pujat el 11 de abril de 2014 a les 15:53
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions