DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF4 - Bases de dades objectes-relacionals

#FpInfor #Daw #DawMp02 #DawMp02Uf04

(etiquetes - hashtags)
Oracle Objecte-Relacional - Els soldats - Treballar amb col·leccions

Objectiu didàctic

 • Treballar amb col·leccions d'objectes.
 • Invocar mètodes de l'objecte.

Pràctica

UNIVERS DE DISCURS

L'exerici que farem serà una taula d'exercits. Cada exercit conté una divisió que al mateix temps conté soldats.

Els soldats són objectes de tipus soldat, que contenen numero d'identicació, nom i rang.

Les divisions son taules de tipus divisió que contenen soldats (col·leccions)

Els exercits son objectes de tipus exercit que contenen un id, un pais, un tipus d'exercit ('terra', 'aire'...) i una divisió

La taula exercits conté un exercit i té una taula aniuada amb les divisions

Desprès modificarem l'exercit per afegir-li un mètode que ens retorni el capità de la seva divisió.

--CREAR TIPUS SOLDAT 
CREATE TYPE soldat_tip AS OBJECT (
ni VARCHAR2(30),
nom VARCHAR2(20),
rang VARCHAR2(10)
);
/

--CREAR LA DIVISIÓ QUE CONTÉ SOLDATS 
CREATE TYPE divisio_tip AS TABLE OF soldat_tip;
/

--CREAR L'EXERCIT QUE CONTÉ DIVISIÓ
CREATE OR REPLACE TYPE exercit_tip AS OBJECT (
id VARCHAR2(10),
pais VARCHAR(15),
tipus_exercit VARCHAR2(10),
divisio divisio_tip,
MEMBER FUNCTION getCapita RETURN soldat_tip);
/
CREATE OR REPLACE TYPE BODY exercit_tip AS
MEMBER FUNCTION getCapita RETURN soldat_tip IS
BEGIN
  FOR i in 1..SELF.divisio.COUNT LOOP 
     IF (divisio(i).rang = 'capita')
      THEN
       RETURN SELF.divisio(i);
     END IF;
   END LOOP; 
 END;
END;


--CREAR TAULA EXERCITS AMB LA NESTED TABLE DIVISIÓ
CREATE TABLE exercits OF exercit_tip
NESTED TABLE divisio STORE AS divisio_nt;
/

DML inserció de dades i col·leccions

--INSERIR EXERCITS A LA TAULA JUNTAMENT AMB DIVISIONS I SOLDATS 
INSERT INTO exercits
VALUES(
exercit_tip('usaaire', 'usa', 'aire',
  divisio_tip(soldat_tip('002', 'John Price', 'capita'), 
        soldat_tip('003', 'John Soap', 'general'),
      soldat_tip('004', 'Adam Sandler', 'sniper'),
      soldat_tip('006', 'Derek Westbrook', 'camper'))));


INSERT INTO exercits
VALUES(exercit_tip('rusiaterra', 'rusia', 'terra',
divisio_tip(soldat_tip('004', 'Alena Vorshevsky', 'capita'), 
    soldat_tip('010', 'Andrei Harkov', 'general'),
    soldat_tip('014', 'Vladimir Makarov', 'tinent'),
    soldat_tip('A34', 'Imram Zakhaev', 'soldat ras'))));

DML execució del mètode de l'objecte:

--EXECUTAR EL MÈTODE CREAT
DECLARE
exercit exercit_tip;
capita soldat_tip;
BEGIN
 SELECT deref(ref(e)) INTO exercit FROM exercits e WHERE e.id = 'usaaire';
 capita := exercit.getCapita();
 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(capita.nom);
END;

Exercicis

Executa aquestes sentències al teu entorn Oracle tot comprovant i entenent els resultats.

By D.Llop & B.Ahmed & A.Rey (DAW'2014)

Resultats d'aprenentatge: 1.B 1.C 1.E 1.F 1.G
Continguts: 1.1 1.3 1.4 1.7 1.10

Editat 11 de abril de 2014 a les 17:38
per daniel herrera

Pujat el 11 de abril de 2014 a les 16:05
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions