DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF4 - Bases de dades objectes-relacionals

#FpInfor #Daw #DawMp02 #DawMp02Uf04

(etiquetes - hashtags)
NoSQL, Cassandra - Getting Starting

Instala una distribució de Linux basada en Debian.

Afegeix els repositoris i les claus:

#repositoris a insertar:
deb http://www.apache.org/dist/cassandra/debian 11x main
deb-src http://www.apache.org/dist/cassandra/debian 11x main
#claus
gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys F758CE318D77295D
gpg --export --armor F758CE318D77295D | sudo apt-key add -
gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 2B5C1B00
gpg --export --armor 2B5C1B00 | sudo apt-key add -
#instalació
sudo apt-get update
sudo apt-get install cassandra

Comprova que el teu node funciona:

nodetool -h <la_teva_ip> ring

Crea un key space:

cqlsh -3

CREATE KEYSPACE mykeyspace WITH strategy_class = 'SimpleStrategy'
AND strategy_options:replication_factor='1';  
USE mykeyspace;

Crea la base de dades music service

CREATE TABLE songs (
 id uuid PRIMARY KEY,
 title text,
 album text,
 artist text,
 data blob
 );

CREATE TABLE playlists (
 id_song_in_playlist uuid,
 id_play_list uuid,
 song_order int,
 song_id uuid,
 title text,
 album text,
 artist text,
 PRIMARY KEY (id_song_in_playlist ) );

INSERT INTO playlists (id_song_in_playlist, id_play_list, 
            song_order, song_id, title, artist, album)
 VALUES (f51b72a6-cb7f-11e3-93aa-001f16f451d3,
     62c36092-82a1-3a00-93d1-46196ee77204, 1,
     a3e64f8f-bd44-4f28-b8d9-6938726e34d4, 'La Grange', 
     'ZZ Top', 'Tres Hombres');

INSERT INTO playlists (id_song_in_playlist, id_play_list, 
            song_order, song_id, title, artist, album)
 VALUES (060a54ba-cb80-11e3-93aa-001f16f451d3,
     62c36092-82a1-3a00-93d1-46196ee77204, 2,
     8a172618-b121-4136-bb10-f665cfc469eb, 'Moving in Stereo', 
     'Fu Manchu', 'We Must Obey');

INSERT INTO playlists (id_song_in_playlist, id_play_list, 
            song_order, song_id, title, artist, album)
 VALUES (10942bcc-cb80-11e3-93aa-001f16f451d3,
     62c36092-82a1-3a00-93d1-46196ee77204, 3,
     2b09185b-fb5a-4734-9b56-49077de9edbf, 'Outside Woman Blues', 
     'Back Door Slam', 'Roll Away');

SELECT * FROM playlists;

CREATE INDEX ON playlists(artist );

SELECT * FROM playlists WHERE artist = 'Fu Manchu';

Exercicis

 • Un cop instalat Cassandra a la teva màquina crea un keyspace de l'exemple i les taules.
 • Inserta les dades a les taules.
 • Prova a fer les dues seleccions sense crear l'index, què passa? Per què?
 • Crea l'idex i torna a fer les seleccions.
 • Per què executem cqlsh -3 i no simplement cqlsh ?
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 24 de abril de 2014 a les 9:14
per daniel herrera

Pujat el 23 de abril de 2014 a les 15:44
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions