DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF2 - Llenguatges SQL: DML i DDL

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DamMp02Uf02 #DawMp02Uf02 #AsixMp02Uf02

(etiquetes - hashtags)
La gossera. Diferents tipus de Joins.

Al disseny de base de dades de vegades ens trobem amb dues entitats fortes interrelacionades amb tipus de correspondència 1:N i cardinalitats (0:1). Jo sempre poso l'exemple de la gossera, on trobem Raçai Gos. Podem tenir instàncies de raça encara que no tinguem gos i instàncies de Gos que no siguin de raça.

Gos: num_xip (pk), nom, codi_raça (fk a Raça)
Raça: codi_raça (pk), nom

Exercici:

  • Crea les taules races i gossos. Crea la restricció d'integritat entre les dues taules, pensa que poden haver gossos sense raça.
  • Entra al menys 10 races i 10 gossos ( amb races sense gos i gossos sense raça)
  • Observa el diagrama que apareix a Difference between INNER and OUTER joins i escriu una select per a cada combinació del diagrama.
  • Documenta cada select tot indicant quines dades mostrarà, ex: gossos i races per aquells gossos que són de raça, tots els gossos amb les dades de la raça ( en cas que el gos sigui de raça ), etc.

sql joins Source: Visual-Representation-of-SQL-Joins explained in detail by C.L. Moffatt

Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 19 de gener de 2018 a les 16:27
per daniel herrera

Pujat el 14 de desembre de 2014 a les 22:31
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions