DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF4 - Bases de dades objectes-relacionals

#FpInfor #Daw #DawMp02 #DawMp02Uf04

(etiquetes - hashtags)
Oracle Objecte-Relacional - El macdonísimo

Treballarem

 • Taula d'objectes amb herència.
 • Referència a objectes.
 • Mètodes no instanciables.
 • Sobreescriure mètodes.
 • Seleccions sobre subtipus i execució de mètodes.

Enunciat

Una hamburgeseria ofereix diferents tipus de productes. Per al nostre exemple ens centrarem en SandWiches, Begudes i Postres.

El nostre dissenyador ha decidit que existeix la classe 'Producte' ( de la quan no es poden instanciar objectes ) i que d'ella hereten els altres tipus, amb aquestes particularitats:

 • Els productes tenen nom i preu.
 • Les begudes (subtipus de productes), a més, CC ( centimetres cúbics ). Exemple: CocaCola gran té 250 CC.
 • Els sandwidchos (subtipus de productes) tenen 'Comentari Origen Carn', per exemple, la GRAND McEXTREM ORIGINAL és 100% vacuno extremeño.
 • I de les postres (subtipus de productes) emmagatzemem les calories. EX: LE PLAISIR CHOCOLATE té 250 calories.

Tot plegat ho emmagatzemem a la taula de productes (és taula d'objectes)

A banda, tenim una taula d'ofertes. És una taula d'objectes, per això es crea el tipus oferta amb els subtipus oferta producte i oferta menú.

No tots els productes estan disponibles sempre i hi ha productes que són combinacions d'altres productes ( els menús ). Per això tenim:

Tipus Oferta: No instaciable, data inici oferta i data fi. Mètodes get_nom i get_preu. Subtipus oferta producte: referència a un producte. Mètodes get_nom i get_preu. Subtipus oferta menu: conté el nom del menú, el preu del menú, referència a un sandwidch, referència a una beguda i referència a unes postres (total 3 camps de referència) Mètodes get_nom i get_preu. Nota: tot i ser referència a sandwidch, quan ho implementis, declara-ho com a referència a producte per a simplificar el desenvolupament.

Els mètodes get_nom i get_preu a Tipus Oferta són no instanciables. Es sobreescriuen a Subtipus oferta producte on retornen els valors (preu i nom) de la taula de productes i es sobreescriuen a Subtipus oferta menu i prenen el valor nom de la pròpia classe i el preu de la suma de preus del subtipus producte aplicant un 10% de descompte al total.

Es demana:

 • Totes les sentències DDL utilitzades, ordenades i comentades.
 • Captura de pantalla on es vegi el la selecció final.

Superbonus track:

Fes que Subtipus oferta menú contingui taula de referència a productes en comptes de taula de productes i que el preu l'obtingui de la suma de tots els productes aplicant un 10% de descompte.

Solució

--tipus base producte
CREATE TYPE producte_typ AS OBJECT (

 nom   VARCHAR2(20),
 preu  number(5,2)
 ) not instantiable not final;

--subtipus de producte: beguda, sandwidch, postres
CREATE TYPE beguda_typ under producte_typ (
 CC   integer
 ) final;

CREATE TYPE sandwidch_typ under producte_typ (
 origen_carn varchar2(200)
 ) final;

CREATE TYPE postres_typ under producte_typ (
 calories int
 ) final;

--taula d'objectes producte
create table productes_tab of producte_typ;

--inserció de dades a la taula de productes. Polimorfisme.
insert into productes_tab values (
  new beguda_typ( 'cocacola petita', 1, 125)
);

insert into productes_tab values (
  new beguda_typ( 'cocacola grosa', 2, 450)
);

insert into productes_tab values (
  new sandwidch_typ ( 'mc vedella', 4, 'cantabria')
);

insert into productes_tab values (
  new postres_typ ( 'danonino', 1.5, 1000)
);

-----------

--Tipus base oferta
CREATE TYPE oferta_typ AS OBJECT (

 inici   date,
 fi  date,
 not instantiable member function get_nom return varchar2,
 not instantiable member function get_preu return number
 ) not instantiable not final;

--Subtipus d'oferta: Oferta d'un producte
CREATE TYPE oferta_producte_typ under oferta_typ (
  producte ref producte_typ,
  OVERRIDING member function get_nom return varchar2,
  OVERRIDING member function get_preu return number
 ) instantiable final;


CREATE or replace TYPE BODY oferta_producte_typ AS
 OVERRIDING MEMBER FUNCTION get_nom RETURN varchar2 IS
  producte_v producte_typ;
 BEGIN
  select deref(producte) into producte_v from dual;
  RETURN producte_v.nom;
 END;
 OVERRIDING MEMBER FUNCTION get_preu RETURN NUMBER IS
  producte_v producte_typ;
 BEGIN
  select deref(producte) into producte_v from dual;
  RETURN producte_v.preu;
 END;
END;

--Subtipus d'oferta: Oferta menú  
CREATE TYPE oferta_menu_typ under oferta_typ (
  nom_menu varchar(100),
  sandwidch ref producte_typ,
  beguda ref producte_typ,
  postres ref producte_typ,
  OVERRIDING member function get_nom return varchar2,
  OVERRIDING member function get_preu return number
 ) instantiable final;

CREATE or replace TYPE BODY oferta_menu_typ AS
 OVERRIDING MEMBER FUNCTION get_nom RETURN varchar2 IS
 BEGIN
  RETURN nom_menu;
 END;
 OVERRIDING MEMBER FUNCTION get_preu RETURN NUMBER IS
  s producte_typ;
  b producte_typ;
  p producte_typ;
 BEGIN
  select deref(sandwidch ) into s from dual;
  select deref(beguda) into b from dual;
  select deref(postres) into p from dual;
  RETURN (s.preu + b.preu + p.preu) * 0.9;
 END;
END;

--creació de la taula d'ofertes. Polimorfisme.
create table ofertes_tab of oferta_typ;

--Inserció d'ofertes
declare
  minicocacola_ref ref producte_typ;
  burger_ref ref producte_typ;
  postres_ref ref producte_typ;
begin
  select ref(b) into minicocacola_ref
   from productes_tab b
   where nom = 'cocacola petita';
  select ref(b) into burger_ref 
   from productes_tab b
   where nom = 'mc vedella';
  select ref(b) into postres_ref 
   from productes_tab b
   where nom = 'danonino';
  insert into ofertes_tab values ( 
   new oferta_producte_typ( sysdate-100, sysdate+100, minicocacola_ref )
   );
  insert into ofertes_tab values ( 
   new oferta_menu_typ ( sysdate-100, sysdate+100, 'mc menu', burger_ref, minicocacola_ref, postres_ref )
   );
end ;

--selecció d'ofertes, execució de mètodes als subtipus  
select value( o).get_nom(), value( o).get_preu() from ofertes_tab o;
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 5 de maig de 2015 a les 16:57
per daniel herrera

Pujat el 5 de maig de 2015 a les 16:57
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions