DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP07-UF1 - Desenvolupament web en entorn servidor.

#FpInfor #Daw #DawMp07 #DawMp07Uf01

(etiquetes - hashtags)
PHP - El tipus objecte.

Exercici previ a realitzar

PHP és un llenguatge orientat a objectes. Un dels tipus de variables són les variables de tipus objecte

En aquest exercici declararem una variable de tipus objecte. En concret instànciarem un objecte de la classe DateTime. Després invocarem un métode de la classe datetime. PHP utilitza la notació fletxa ( -> ) per a invocar mètodes:

<?php
$d = new DateTime();
$tipus_de_d = gettype( $d );
echo "La variable \$d 
   conté el valor " . $d->format( "d/m/Y") .
   " i és del tipus $tipus_de_d";
?>
 1. Executa el codi anterior.
 2. De quin tipus és la variable $d?
 3. Observa que l'operador de concatenació de cadenes en php és el punt ( . )
 4. Que retorna la invocació del mètode format de la classe datetime?
 5. Prova a modificar el codi per a intentar mostrar $d tal com ho feiem a l'exercici anterior. És a dir echo "el valor de \$d és $d"; Ha funcionat?
 6. Seria interessant, ara que sabem que la variable és de tipus objecte, conèixer de quina classe és aquell objecte. Això ho podem fer amb la funció get_class(). Una pista: $classe_de_d = get_class( $d );
Resultats d'aprenentatge: 2.g
Continguts: 2.4

Editat 20 de setembre de 2016 a les 16:37
per daniel herrera

Pujat el 28 de setembre de 2013 a les 21:11
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions