DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF4 - Bases de dades objectes-relacionals

#FpInfor #Daw #DawMp02 #DawMp02Uf04

(etiquetes - hashtags)
Oracle Objecte-Relacional - Herència i Col·leccions - Agar.io

Es tracta d'ampliar l'exercici Oracle Objecte-Relacional - Herència - Agar.io per tal de treballar amb col·leccions de cèl·lules.

Cal declarar un nou tipus cellules_colleccio que serà una col·lecció cèl·lules.

Cal crear una taula partides que tindrà dos camps, un anomenat codi de tipus char(5) amb el codi de la partida i un altre anomenat cellules de tipus cellules_colleccio amb les cèl·lules de la partida.

 • Inserta 3 partides.
 • Actualitza la massa d'algun jugador.
 • Selecciona el codi de partida, la massa i el nom de la cèl·lula més grossa.

Solució ( by Sergio Rovira 2016' )

--crear tipus col·lecció, consultar tipus celula_typ a la pràctica anterior
CREATE TYPE celules_typ AS TABLE OF celula_typ;

--crear taula de partides. Taula relacional amb una columna tipus objecte 
CREATE TABLE partides (
 codi_partida VARCHAR2(5),
 coleccio celules_typ
) NESTED TABLE coleccio STORE AS coleccio_nt;

--insertar una partida
INSERT INTO partides VALUES (
 '00001', 
 celules_typ(
   jugador_typ(100, posicio_typ(23,45), 'Sergio', '#ffffff'), 
   jugador_typ(4000, posicio_typ(600,35), 'Pepe', '#243546')
 )
);

--insertar un virus en una partida ja creada
INSERT 
 INTO 
  TABLE(SELECT t.coleccio FROM partides t WHERE t.codi_partida = '00001') 
 VALUES (
  virus_typ(150, posicio_typ(500,500)
  )
);

--actualitzar la massa d'un jugador en una partida ja creada
DECLARE
 celula celula_typ;
 m integer;
BEGIN

 --seleccionar un jugador
 SELECT 
  treat( value(s) as jugador_typ) into celula  
 FROM 
  TABLE(SELECT t.coleccio FROM partides t WHERE t.codi_partida = '00001') S 
 WHERE 
  S.massa = 4000;

 --incrementar la massa cridant el mètode corresponent
 celula.incrementa_massa(50);

 --actualitzar la massa del jugador a la taula
 UPDATE 
  TABLE(SELECT t.coleccio FROM partides t WHERE t.codi_partida = '00001') S 
 SET 
  S.massa = celula.massa
 WHERE 
  S.massa = 4000;

 COMMIT;
END;
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 22 de abril de 2016 a les 11:50
per daniel herrera

Pujat el 20 de abril de 2016 a les 18:26
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions