DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF1 - Introducció a les bases de dades

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DawMp02Uf01 #DamMp02Uf01 #AsixMp02Uf01

(etiquetes - hashtags)
Introducció a les bases de dades - UF1 de Base de Dades - Metacontingut

Introducció a les Bases de Dades

Introducció a les Bases de Dades

1 Introducció a les bases de dades

1.1 Evolució històrica de les bases de dades.

1.2 Avantatges i inconvenients de les bases de dades.

1.3 Emmagatzematge de la informació.

1.3.1 Fitxers (plans, indexats, accés directe, entre altres).
1.3.2 Bases de dades. Conceptes, usos i tipus segons el model de dades, la ubicació de la informació.

1.4. Sistemes gestors de base de dades.

1.4.1 Funcions, components i tipus.
1.4.2 Objectius del sistema gestor de bases de dades: independència física i lògica de les dades, integritat, redundància mínima, control de concurrència i simultaneïtat, reserva i seguretat, còpies de seguretat i recuperació i altres.
1.4.3 Tipus d’usuaris de bases de dades: informàtics i no informàtics.
1.4.4 Administrador de la base de dades (DBA): funcions i responsabilitats.
1.4.5 Tipus de llenguatge de bases de dades.
1.4.6 Diccionari de dades: concepte, continguts, tipus i ús.

1.5 Arquitectura ANSI/X3/SPARC.

1.5.1 L’estàndard ANSI/X3/SPARC.
1.5.2 Nivells de l’arquitectura: intern, conceptual i extern.

1.6 Models de bases de dades.

1.6.1 Jeràrquic, xarxa i relacional: concepte, estructura de dades, manipulació de dades i regles d’integritat de les dades.
1.6.2 Model distribuït: introducció, avantatges i inconvenients. Tècniques de fragmentació: vertical, horitzontal, mixta. Tècniques de distribució de dades. Esquemes d’assignació i replicació de dades.

1.7 Bases de dades centralitzades i bases de dades distribuïdes.

1.7.1 Introducció a les bases de dades distribuïdes: conceptes bàsics, inici de les bases de dades distribuïdes i evolució. Avantatges i inconvenients.
1.7.2 Components: maquinari, programari (DDBMS, DTM, DBM i nodes).
1.7.3 Nivells de processament de consultes: processadors locals, processadors distribuïts.
1.7.4 Bloqueig i concurrència. Transaccions distribuïdes.
1.7.5 Distribució de les dades: replicades, particionades, híbrida.
1.7.6 Seguretat i recuperació de la informació en les bases de dades distribuïdes.
1.7.7 Arquitectura-implementacions: múltiples i federades.
1.7.8 Disseny i gestió de bases de dades distribuïdes.

2. Model entitat-relació

2.1 El concepte de model entitat-relació.

2.2 Entitat: representació gràfica, atributs i tipus de claus.

2.3 Relació: representació gràfica, atributs, grau i cardinalitat.

2.4 Diagrames entitat-relació.

2.4.1 Cardinalitat.
2.4.2 Tipus de correspondències en les relacions: binària, reflexiva...
2.4.3 Representació gràfica del model entitat-relació.
2.4.4 Tipus de participació d’una entitat: obligatòria-opcional (valors nuls).
2.4.5 Entitats fortes i febles.

2.5 El model entitat-relació estès.

3. Model relacional

3.1 Terminologia del model relacional.

3.2 El concepte de relació. Propietats i relacions.

3.3 Atributs i domini dels atributs.

3.4 El concepte de claus i tipus de claus: claus candidates, claus primàries, claus foranes, claus alternatives.

3.5 Altres conceptes: tupla, grau, cardinalitat, valors nuls, comparació amb fitxes.

3.6 Regles d’integritat: integritat d’entitat i integritat referencial.

3.7 Traducció del model entitat-relació al model relacional.

4. Normalització

4.1 El concepte de normalització i la relació universal.

4.2 El concepte de dependències funcionals i els seus tipus.

4.3 Primera forma normal (1FN).

4.4 Segona forma normal (2FN).

4.5 Tercera forma normal (3FN).

4.6 Forma normal Boyce Codd.

4.7 Altres formes normals (4FN, 5FN).

4.8 Desnormalització.

Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 25 de novembre de 2017 a les 10:03
per daniel herrera

Pujat el 8 de maig de 2016 a les 15:16
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions