DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP07-UF1 - Desenvolupament web en entorn servidor.

#FpInfor #Daw #DawMp07 #DawMp07Uf01

(etiquetes - hashtags)
PHP - Arrays simples

Un array a PHP és realment un mapa ordenat. Per aquest motiu podem tractar l'array indexant'el numèricament tal i com fem en altres llenguatges. En aquest exercici crearem un array, afegirem valors, en treurem i el pintarem:

<?php
// creo un array amb 3 elements
$a = array( 5,7,11);
print_r( $a );
echo "<br>";

//afegeixo més elements a l'array
$a[] = 13;  
$a[] = 17;
print_r( $a );
echo "<br>";

//encara un altre
array_push ($a, 23);
print_r( $a );
echo "<br>";

//pinto elements de l'array
echo "El valor de del tercer element de l'array és " . $a[2];
echo "<br>";

unset($a[0]); 
unset($a[1]); // el valor 7 seguia a la possició 1
print_r( $a );
echo "<br>";
?>
  1. Quina és la instrucció a PHP per a crear un array?
  2. Es pot crear un array buit a PHP ó sempre s'hi han de posar valors a la creació?
  3. Si li prenem el tipus a l'array amb la funció gettype(), quin tipus obtenim?
  4. Com puc fer per afegir un element a l'array a partir de la darrera posició coneguda? Esmenta dues maneres diferents.
  5. Com s'accedeix a un element d'un array?
  6. Com s'esborra un element d'un array?
  7. Fixat que el valor 7, emmagatzemat a la posició $a[1], segueix exactament a la mateixa posició després d'esborrar $a[0]. Això no seria així en altres llenguatges de programació, però a PHP els arrays, realment, són mapes ordenats. Farem el següent exercici per comprendre aquest concepte.

Un cop completat aquest exercici et recomano els següents:

Resultats d'aprenentatge: 3.c 2.g
Continguts: 3.3 2.4

Editat 7 de octubre de 2016 a les 15:27
per Sergi Coll

Pujat el 28 de setembre de 2013 a les 21:29
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions