DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF1 - Introducció a les bases de dades

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DawMp02Uf01 #DamMp02Uf01 #AsixMp02Uf01

(etiquetes - hashtags)
Tipus de base de dades

Introducció

En un sistema informàtic, el sistema gestor de base de dades és l'encarregada de custodiar i gestionar una estructura organitzada de dades. Avuí dia, el model de base de dades més esteś és el Model Relacional on les dades s'organitzen de manera tabular. Tanmateix això no sempre ha estat així per diferents motius:

  • El model relacional és un model relativament modern ( del 1970 ) Abans s'havien fet servir altres estructures.
  • Un cop definit el model relacional els sistemes informàtics no estaven preparats per suportar els requeriments dels mateixos.

El model relacional y els sistemes gestors de base de dades relacionals són una solució optima per a les necessitats empresarials doncs donen resposta a requeriements crítics com per exemple el treball concurrent de moltes persones de manera controlada: imagina un banc on un client treu diners del caixer i a la vegada fa una transferència, el banc es vol assegurar que totes dues operacions resten saldo del compte de manera correcta, això s'anomena control de isolació i transaccions. Tantmateix, no tots els sistemes informàtics requereixen aquestes funcionalitats, per exemple Facebook pren nota de totes les operacions que fas però li importa poc el tema de la isolació i les transaccions. Han aparegut base de dades al mercat anomenades NoSQL que donen resposta a aquestes noves necessitats.

També hi ha fabricants que han inclòs el model orientat a objecte a les seves bases de dades, no ha tingut gaire acceptació al mercat.

Cal esmentar que els principals sistemes gestors de base de dades actuals permeten l'execució del sistema repartit entre diverses màquines. Això permet poder escalar el sistema en cas de molta demanda de peticions. Anomenem a aquesta caractarística base de dades distribuida

Exercicis

  1. Busca informació sobre les bases de dades jeràrquiques i les base de dades CODASYL. Com s'estructures les dades en aquests sistemes gestors de base de dades? Nota que aquests models no es fan servir perquè el model relacional els va deixar obsolets.
  2. Classifica aquestes base de dades segons siguin relacionals o NOSQL, digues també qui és el fabricant: Oracle Database, MYSQL, SQL Server, PostgreSQL, Microsoft Access.
  3. Quins dels SGBD esmentats al punt anterior tenen capacitat d'execució distribuida?
  4. Les bases de dades relacionals emmagatzemen la informació en relacions. Una relació és un conjunt de tuples. En canvi MongoDB, que és una base de dades NOSql, emmagatzema les dades en col·leccions que són conjunts de documents. Visita la web de documentació de MongoDB i busca quin aspecte té un document.
Aquest exercici està extret del llibre Introducció a les Bases de Dades amb permís del seu autor.
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 30 de agost de 2016 a les 18:49
per daniel herrera

Pujat el 15 de maig de 2016 a les 19:14
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions