DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF1 - Introducció a les bases de dades

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DawMp02Uf01 #DamMp02Uf01 #AsixMp02Uf01

(etiquetes - hashtags)
Arquitectura ANSI-SPARC

Al 1975 es proposa un estàndard d'arquitectura a seguir pels SGBD. És una proposta abstracte on es diferencien 3 nivells: l'extern, el conceptual i l'intern. El nom de la proposta ve de la pròpia organització estandaritzadora: American National Standards Institute, Standards Planning And Requirements Committee.

L'objectiu dels tres nivells és assolir la independència lògica i física de les dades. El nivell extern és el que l'usuari pot veure. El conceptual serien totes les estructures de dades, relacions i dades. El nivell físic és el que amagaria els detalls de com les dades són persistides al sistema.

Exercici

Observa aquestes tres sentències SQL amb quin nivell de l'arquitectura ANSI-SPARC estan relacionats i per què:

1) Creació d'una vista sobre dades:

CREATE VIEW comandes_zona_A AS
SELECT * FROM comandes WHERE zona = 'A';

2) Creació d'un index cluster:

CREATE CLUSTERED INDEX idx_comandes_zona
ON comandes (zona);

3) Creació d'una taula:

CREATE TABLE comandes ( id_comanda int, data date, zona char );

4) En aquests moments a stackoverflow hi ha una sola pregunta amb l'etiqueta ansi-sparc. La pregunta és d'una qualitat espantosa però és una bona oportunitat per a col·laborar en aquesta web de programadors. Posa una resposta a la pregunta ANSI-SPARC practical explanation a partir dels coneixements adquirits en aquesta pràctica. No oblidis posar exemples concrets de sentències SQL com les que hi ha en aquest enunciat i de puntuar positivament als companys que hagin fet bona feina allà.

Aquest exercici està extret del llibre Introducció a les Bases de Dades. UF1 MP2 DAM DAW ASIX amb permís del seu autor.

First sample logical independence

Sample of keep logical independence through database dessign changes:

Before the change a single table of customers with email and fax:

create table customers ( id int, name varchar(200), 
             email varchar(200), fax varchar(200) );
create view customers_external_view as select * from customers;

After the change the customer table is splitted on 2 tables, but external view shows the same fields:

create table customers ( id int, name varchar(200) );
create table customers_adresses ( id int, id_client int, 
                 adress_type varchar(10), adress varchar(200) );

create view customers_external_view as 
  select c.*, ca2.adress as email, ca1.adress as fax
   from customers c
    left outer join customers_adresses ca1 
     on ca.adress_type = 'fax' and ca.id_client = c.id
    left outer join customers_adresses ca2 
     on ca.adress_type = 'email' and ca.id_client = c.id ;

Sample 2

Tenim una taula de passatgers on apareix el número de vol i el seient:

create table passengers ( nif varchar(200), name varchar(200), 
             num_flight varchar(200), num_seat varchar(200) );
create view passengers_external_view as select * from passengers;

Trenquem la relació en dues taules: passatgers i vols. La vista externa segueix mostrant la mateixa informació.

create table passengers ( nif varchar(200), name varchar(200) )
create table flight_passengers ( nif varchar(200), num_flight int, 
                 num_flight varchar(200), num_seat varchar(200) );

create view passengers_external_view as 
  select p.*, fp.num_flight, fp.num_seat
   from passengers p
    left outer join flight_passengers fp 
     on fp.nif = p.nif ;

Tercer exemple

Un banc té una taula de clients amb els diners que té dipositats al banc:

create table customers( nif varchar(200), name varchar(5000), balance numeric(15,2) );
create view customers_external_view as select * from customers;

Ara el banc apunta cada operació que fa, però volem que les aplicacions segueixin veient el saldo:

create table customers( nif varchar(200), name varchar(5000) );
create table movements( nif varchar(200), moment datetime, import numeric(15,2) );
create view customers_external_view as 
 select c.nif, c.name, sum( m.import ) as balance
  from customers c
  left outer join movements m 
   on c.nif = m.nif
group by c.nif, c.name ;
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 28 de setembre de 2016 a les 19:17
per daniel herrera

Pujat el 18 de maig de 2016 a les 16:37
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions