DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF1 - Introducció a les bases de dades

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DawMp02Uf01 #DamMp02Uf01 #AsixMp02Uf01

(etiquetes - hashtags)
Models de Base de Dades segons l'estructuració de les dades

Introducció

A nivell empresarial, a data d'avui, el sistema relacional és el mètode més usat per a la gestió de les dades. És el mètode proposat pel Dr.Codd. Té una base teòrica molt forta basada en l'àlgrebra relacional i a la vegada és simple i entenedor.

Tantmateix aquest sistema no sempre ha estat el que s'ha usat. Abans de la proposta del Dr Codd s'havien fet servir altres models per organitzar les dades: el jeràrquic i el model en xarxa. Aquests models fan referència a com les dades es relacionen unes amb les altres.

Existeixen altres models 'post-relacionals' que responen a necessitats diferents a la gestió empresarial de les dades, com ara, el manegament ingent de dades que estan generant alguns models de negoci com Amazon, Facebook, Twitter, etc.

Alguns d'aquests models són per exemple el que fa servir la base de dades MongoDB. En comptes de taules fa servir col·leccions i en comptes de tuples fa servir documents.

Exercici

1.- Relaciona amb quin model d'estructura de dades es correspon aquestes paraules, al model Relacional ( ara també anomenats SQL ) o a models post-relacionals ( ara també anomenats NoSQL ):

  • Tupla
  • Col·lecció
  • Relació
  • Document

2.- Consulta a la Wikipedia a quin any es va proposar el model relacional.

Aquest exercici està extret del llibre Introducció a les Bases de Dades. UF1 MP2 DAM DAW ASIX amb permís del seu autor.
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 30 de agost de 2016 a les 18:51
per daniel herrera

Pujat el 14 de juny de 2016 a les 12:34
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions