DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF1 - Introducció a les bases de dades

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DawMp02Uf01 #DamMp02Uf01 #AsixMp02Uf01

(etiquetes - hashtags)
Bases de dades distribuides: replicació i particionat

Quan un SGBD està rodant a la vegada en vàries màquines independent i de manera transparent als usuaris que s'hi connecten, estem parlant de base de dades distribuida.

Aquesta distribució, no és pas transparent per a l'administrador i per als desenvolupadors d'aplicacions. Aquests conèixen exactament quines dades hi ha a cadascun dels nodes que conformen la base de dades distribuida.

En les distribució de dades hi ha dos conceptes claus que cal conèixer:

 • Replicació Dades que estan replicades, estan a la vegada en més d'un node.

 • Particionat Les dades d'una col·lecció o d'una relació estan repartides entre els nodes del sistema de base de dades distribuit segons algun criteri.

Exercicis:

 • Imagina una base de dades de 100Milions de registres. Quina desaventatge té la replicació vs el particionat?
 • Una base de dades amb 100Milions de registres la repliquem entre 10 nodes que estan a 10 ciutats diferents. Com creus que això repercuteix en les operacions de lectura que fan els usuaris? I a les operacions d'escriptura?
 • MS SQLServer permet al desenvolupador crear taules a diferents SGBD i crear una vista sobre aquestes taules per a presentar-la als usuaris ( o més ben dit a les aplicacions que fan servir els usuaris ) com si d'una sola taula es tractés. Les sentències SQL per a fer aquestes operacions són de fàcil lectura i interpretació, mira de comprendre-les:

Instruccions SQL:

-- Al servidor 1:
CREATE TABLE clients_33
 (CustomerID  INTEGER PRIMARY KEY
        CHECK (id_del_client BETWEEN 1 AND 32999),
 ... -- Additional column definitions)

-- Al servidor 2:
CREATE TABLE clients_66
 (CustomerID  INTEGER PRIMARY KEY
        CHECK (id_del_client BETWEEN 33000 AND 65999),
 ... -- Additional column definitions)

-- Al servidor 3:
CREATE TABLE clients_99
 (CustomerID  INTEGER PRIMARY KEY
        CHECK (id_del_client BETWEEN 66000 AND 99999),
 ... -- Additional column definitions)


CREATE VIEW Clients AS
  SELECT * FROM CompanyDatabase.TableOwner.clients_33
UNION ALL
  SELECT * FROM Server2.CompanyDatabase.TableOwner.clients_66
UNION ALL
  SELECT * FROM Server3.CompanyDatabase.TableOwner.clients_99

*Nota: exemple adaptat de la web de TechNet de Microsoft: https://technet.microsoft.com/en-us/library/ms188299(v=sql.105).aspx

 • En un sistema de base de dades distribuit la taula de clients està repartida entre diferentes nodes, semblant a l'exemple anterior, de manera que els usuaris tingui les dades dels seus clients més properes. Per quin camp de client podriem fer aquest particionat? Hi ha increment de rendiment? Hi ha increment de disponibilitat de dades? Per què?
 • A la documentació de Mongodb trobem informació de com ha de ser un cluster en producció i com pot ser un cluster en test: In a production cluster, you must ensure that data is redundant and that your systems are highly available.. Preguntes: que significa 'producció' i 'test'? Per què calen dos entorns? Per què diu Mongodb que és necessària la redundància?
Aquest exercici està extret del llibre d'exercicis Introducció a les Bases de Dades. UF1 MP2 DAM DAW ASIX amb permís del seu autor.
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 30 de agost de 2016 a les 18:52
per daniel herrera

Pujat el 19 de juny de 2016 a les 16:12
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions