DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF1 - Introducció a les bases de dades

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DawMp02Uf01 #DamMp02Uf01 #AsixMp02Uf01

(etiquetes - hashtags)
Entitat inter-relació - Exercicis inter-relacions 1:N

Exemple univers de discurs

"Una empresa de manteniment de piscines vol una base de dades per tenir un control dels tractaments fets. A les piscines se'ls hi assigna un codi per poder-les diferenciar ( exemple: la piscina número 13 ) a més emmagatzemem la població allà on es troba, l'adreça, els metres cúbics, el nom del propietari i un telèfon de contacte. Dels tractaments emmagatzemem la data i hora en que es realitza el tractament, el codi del tècnic que realitza el tractament ( per exemple: 'DH' ) i una explicació del tractament efectuat. Naturalment també volem saber a quina piscina s'ha realitzat aquell tractament. Un mateix tècnic no pot fer dos tractaments a la vegada, per això, podem identificar un tractament respecte un altre amb els valors d'aquests dos atributs. Hi ha piscines que encara no els hem fet cap tractament, però, sempre que fem un tractament cal indicar a quina piscina s'ha fet."

Exemple de resolució

Exemple inter-relació 1:N Model Conceptual de Dades

Nota: recorda que cada entitat té un atribut identificador principal, al nostre cas, per a l'entitat Tractament, l'AIP està format per dos atributs.

Exercici

  1. Explica per què a l'exemple anterior no hem inclòs empresa com a entitat.
  2. Digues quin tipus de correspondència hi ha entre les dues entitats de l'exercici anterior.
  3. Digues quin tipus de cardinalitat apareix a cada extrem de la inter-relació de l'exemple anterior.
  4. Donat el següent univers de discurs fes el Model Conceptual de Dades mitjançant un Diagrama Entitat Inter-Relació. "Una empresa de transports té una flota de vehícles. Aquests s'identifiquen per la seva matrícula. També emmagatzemem el model i l'any d'aquisició. A aquests vehícles se'ls fa revisions periòdiques. A cada revisió anotem el quilometratge del vehícle i l'estat de conservació. També anotem les inicials del tècnic que fa la reparació i el moment en que l'ha fet. Per diferenciar una reparació s'utilitzen aquests darrers camps ( Exemple: la raparació que va fer DH el dia 19 juny 2017 a les 10:15h ). A tots els vehicles se'ls fa revisió, perquè només de comprar-lo ja els fem una revisió. Sempre que es fa una revisió cal indicar quin vehícle es revisa."
  5. Comprova que no has inclòs empresa al MCD.
  6. Comprova que la cardinalitat d'aquest exercici és diferent de la cardinalitat de l'exemple.
  7. Digues quants AIPs ( Atributs Identificadors Principals ) tenen cadascuna de les dues entitats que apareixen a la resolució de l'exercici.
Aquest exercici està extret del llibre d'exercicis Introducció a les Bases de Dades. UF1 MP2 DAM DAW ASIX amb permís del seu autor.
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 18 de octubre de 2016 a les 18:39
per daniel herrera

Pujat el 22 de juny de 2016 a les 10:49
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions