DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF1 - Introducció a les bases de dades

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DawMp02Uf01 #DamMp02Uf01 #AsixMp02Uf01

(etiquetes - hashtags)
Entitat inter-relació - Exercicis inter-relacions N:M

Exemple univers de discurs

"Una empresa de manteniment de piscines vol una base de dades per tenir un control dels tractaments fets. A les piscines se'ls hi assigna un codi per poder-les diferenciar ( exemple: la piscina número 13 ) a més emmagatzemem la població allà on es troba, l'adreça, els metres cúbics, el nom del propietari i un telèfon de contacte. Dels tractaments emmagatzemem la data i hora en que es realitza el tractament, el codi del tècnic que realitza el tractament ( per exemple: 'DH' ) i una explicació del tractament efectuat. Naturalment també volem saber a quina piscina s'ha realitzat aquell tractament. Un mateix tècnic no pot fer dos tractaments a la vegada, per això, podem identificar un tractament respecte un altre amb els valors d'aquests dos atributs. Hi ha piscines que encara no els hem fet cap tractament, però, sempre que fem un tractament cal indicar a quina piscina s'ha fet.

A banda, es vol conèixer quins productes s'han fet servir a cada tractament. Dels productes ens interessa el nom comercial, el principal component actiu i el seu codi de barres. Aquest darrer atribut, el codi de barres, és el valor que ens permet identificar unívocament cada producte. En un tractament es poden fer servir diferents productes i un mateix producte es pot fer servir en diferents tractaments. Pot ser que en un tractament no fem servir cap producte. Pot ser que hi hagi productes que mai no s'hagin fet servir a cap tractament.

Resolució exemple

Exemple inter-relació tipus de correspondència N:M

Exercici

  1. Identifica les inter-relacions de l'exemple. Digues de quin tipus de correspondència és cadascuna d'elles.
  2. Donat el següent univers de discurs es el Model Conceptual de Dades mitjançant un Diagrama Entitat Inter-Relació. "Una empresa de transports té una flota de vehícles. Aquests s'identifiquen per la seva matrícula. També emmagatzemem el model i l'any d'aquisició. A aquests vehícles se'ls fa revisions periòdiques. A cada revisió anotem el quilometratge del vehícle i l'estat de conservació. També anotem les inicials del tècnic que fa la reparació i el moment en que l'ha fet. Per diferenciar una reparació s'utilitzen aquests darrers camps ( Exemple: la raparació que va fer DH el dia 19 juny 2017 a les 10:15h ). A tots els vehicles se'ls fa revisió, perquè només de comprar-lo ja els fem una revisió. Sempre que es fa una revisió cal indicar quin vehícle es revisa. A banda, es vol saber quines peces es canviien a cada revisió, de les peces emmagatzemem la seva referència ( que és única per a cada peça), el seu valor i la quantitat d'estoc que tenim. A totes les revisions canviem, com a mínim, l'aigua del neteja parabrises. Pot ser que tinguem peces en estoc que mai no hem fet servir a cap revisió."
Aquest exercici està extret del llibre d'exercicis Introducció a les Bases de Dades. UF1 MP2 DAM DAW ASIX amb permís del seu autor.
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 30 de agost de 2016 a les 18:53
per daniel herrera

Pujat el 22 de juny de 2016 a les 11:28
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions