DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF1 - Introducció a les bases de dades

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DawMp02Uf01 #DamMp02Uf01 #AsixMp02Uf01

(etiquetes - hashtags)
Entitat inter-relació - Exercicis inter-relacions N:M amb atributs

Exemple univers de discurs

"Una empresa de manteniment de piscines vol una base de dades per tenir un control dels tractaments fets. A les piscines se'ls hi assigna un codi per poder-les diferenciar ( exemple: la piscina número 13 ) a més emmagatzemem la població allà on es troba, l'adreça, els metres cúbics, el nom del propietari i un telèfon de contacte. Dels tractaments emmagatzemem la data i hora en que es realitza el tractament, el codi del tècnic que realitza el tractament ( per exemple: 'DH' ) i una explicació del tractament efectuat. Naturalment també volem saber a quina piscina s'ha realitzat aquell tractament. Un mateix tècnic no pot fer dos tractaments a la vegada, per això, podem identificar un tractament respecte un altre amb els valors d'aquests dos atributs. Hi ha piscines que encara no els hem fet cap tractament, però, sempre que fem un tractament cal indicar a quina piscina s'ha fet.

A banda, es vol conèixer quins productes s'han fet servir a cada tractament. Dels productes ens interessa el nom comercial, el principal component actiu i el seu codi de barres. Aquest darrer atribut, el codi de barres, és el valor que ens permet identificar unívocament cada producte. En un tractament es poden fer servir diferents productes i un mateix producte es pot fer servir en diferents tractaments. Pot ser que en un tractament no fem servir cap producte. Pot ser que hi hagi productes que mai no s'hagin fet servir a cap tractament.

A més ens interessa saber exactament quina quantitat de cada producte estem fent servir als tractaments. A això ho anomenarem dosi. De la dosi ens interessa les unitats en que està expresada ( ex: kilos, miligrams, mililitres, etc ) i la quantitat ( ex: 12.5 ). Cada cop que cal administrar una dosi el sistema ens genera un identificador que fem servir com AIP.

Resolució exemple

Exemple inter-relació tipus de correspondència N:M amb atributs

Notes: 1. No podem posar la quantitat de producte utilitzat en producte perquè no és una propietat del producte. Tampoc en tractament pel mateix motiu. La quantitat és un atribut de la inter-relació. 2. Fixem-nos que Dosi segueix sent una inter-relació N:M entre tractament i producte. Tanmateix ens veiem obligats a transformar-ho en entitat per poder posar els atributs quantitat i unitats. Hi a altres tipus de notacions, com per exemple la notació Chen, que permeten posar atributs a les inter-relacions. Això té els seus avantatges i inconvenients que els professor comentarà a classe. 3. El tema de l'identificador de la dosi és molt forçat. Però en aquest exercici encara no hem aprés a treballar amb dependència en identificiació. Més endavant aprendrem a buscar una solució més natural per aquests tipus de situacions.

Exercici

 1. Identifica les inter-relacions de l'exemple. Digues de quin tipus de correspondència és cadascuna d'elles. Considera dosi com una inter-relació N:M amb atributs entre tactament i producte.
 2. Donat el següent univers de discurs es el Model Conceptual de Dades mitjançant un Diagrama Entitat Inter-Relació. "Una empresa de transports té una flota de vehícles. Aquests s'identifiquen per la seva matrícula. També emmagatzemem el model i l'any d'aquisició. A aquests vehícles se'ls fa revisions periòdiques. A cada revisió anotem el quilometratge del vehícle i l'estat de conservació. També anotem les inicials del tècnic que fa la reparació i el moment en que l'ha fet. Per diferenciar una reparació s'utilitzen aquests darrers camps ( Exemple: la raparació que va fer DH el dia 19 juny 2017 a les 10:15h ). A tots els vehicles se'ls fa revisió, perquè només de comprar-lo ja els fem una revisió. Sempre que es fa una revisió cal indicar quin vehícle es revisa. A banda, es vol saber quines peces es canviien a cada revisió, de les peces emmagatzemem la seva referència ( que és única per a cada peça), el seu valor i la quantitat d'estoc que tenim. A totes les revisions canviem, com a mínim, l'aigua del neteja parabrises. Pot ser que tinguem peces en estoc que mai no hem fet servir a cap revisió. Ens interessa saber, per a cada remplaçament de peça, la quantitat reemplaçada, per exemple, pel cas del neteja vidres podrien ser 2.5 litres, pel cas d'oli podrien ser 4 litres, pel cas de bugies podrien ser 3 unitats. Per tant, ens interessa, la quantitat i les unitats ens que venen expressades aquestes quantitats. Cada cop que es fa un reemplaçament el sistema ens dona un ID reemplaçament que fem servir per identificar-lo."
 3. Et sembla massa teòric el model conceptual de dades? No t'enganyis és una eina extremadament pràctica. Aquí et posaré una petita demostració de la importància de tots aquests coneixements. Segurament hauràs sentit a parlar del framework de desenvolupament web per a Python anomenat Django. Aquest framework treballa amb models, que són la representació de les relacions de la base de dades però al llenguatge de programació. Observa aquesta documentació de django i fes el MCD dels models de l'exemple ( django afegeix a tots els models el camp ID que serveix d'identificador, posa'l al teu MCD )

Extra fields on many-to-many relationships

When you’re only dealing with simple many-to-many relationships such as mixing and matching pizzas and toppings, a standard ManyToManyField is all you need. However, sometimes you may need to associate data with the relationship between two models.

For example, consider the case of an application tracking the musical groups which musicians belong to. There is a many-to-many relationship between a person and the groups of which they are a member, so you could use a ManyToManyField to represent this relationship. However, there is a lot of detail about the membership that you might want to collect, such as the date at which the person joined the group.

For these situations, Django allows you to specify the model that will be used to govern the many-to-many relationship. You can then put extra fields on the intermediate model. The intermediate model is associated with the ManyToManyField using the through argument to point to the model that will act as an intermediary. For our musician example, the code would look something like this:

class Person(models.Model):
  name = models.CharField(max_length=128)

class Group(models.Model):
  name = models.CharField(max_length=128)
  members = models.ManyToManyField(Person, through='Membership')

class Membership(models.Model):
  person = models.ForeignKey(Person, on_delete=models.CASCADE)
  group = models.ForeignKey(Group, on_delete=models.CASCADE)
  date_joined = models.DateField()
  invite_reason = models.CharField(max_length=64)
Aquest exercici està extret del llibre d'exercicis Introducció a les Bases de Dades. UF1 MP2 DAM DAW ASIX amb permís del seu autor.
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 30 de agost de 2016 a les 18:53
per daniel herrera

Pujat el 22 de juny de 2016 a les 12:00
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions