DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF1 - Introducció a les bases de dades

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DawMp02Uf01 #DamMp02Uf01 #AsixMp02Uf01

(etiquetes - hashtags)
Entitat inter-relació - Exercicis dependència d'identificació

Concepte de Dependència en Identificació

Cada entitat ha de tenir un atribut o conjunt d'atributs que conformin l'AIP ( atribut identificador principal ). Tanmateix, de vegades ens trobem que no en fem prou amb els atributs de l'entitat per identificar-la unívocament i que necessitem incloure inter-relacions a l'AIP. En aquest cas estem parlant de dependència en identificació. Quan una entitat té dependència en identificació respecte alguna altre entitat diem que es tracta d'una entitat feble.

Exemple de Dependència en Identificació

Un metge realitza visites als pacients. Ens interessa les dades del metge: nom, número de col·legiat (AIP ) i també les dades de la visita: nom pacient visitat, moment (data i hora exacta en que comença la visita), durada minuts que utilitza el metge per a visitar el pacient. Un metge no pot fer dues visites a la vegada, per tant, podem identificar les visites mitjançant el metge que la realitza i moment en que es realitzen.

Fixem-nos que l'AIP de visita és l'atribut moment més la inter-relació metge. Per tant, aquí, ens trobem davant d'una dependència en identificació: depenem de metge per identificar visita.

Inter-relació amb dependència en identificació

Exercici

  1. Observa com canvia el diagrama model entitat inter-relació notació crow foot per expressar les dependències en identificació.
  2. Fes el diagrama entitat inter-relació d'aquest univers de discurs: Ens interesa una base de dades per saber allà on viu la població. Emmagatzemarem les ciutats amb atributs: nom (AIP), latitud, longitud, alçada respecte el mar. També els carrers que s'identifiquen pel nom i per la ciutat a la que pertanyen. Pels carrers també emmagatzemem la llargada en metres. També emmagatzemem edificis que s'identifiquen pel número dins el carrer més el carrer. Un altre atributs d'edifici és l'estat de conservació. Tenim les plantes que s'identifiquen per l'edifici i pel número de planta. Emmagatzemem també l'alçada que es troba aquella planta respecte el nivell del carrer. Per últim emmagatzemem els habitatges que s'identifiquen per la planta en que es troben més el número de porta. Dels habitatges ens interessa els metres quadrats. Volem saber les persones que hi viuen allà. En un habitatge hi vieuen entre cap i moltes persones. Hi ha persones que viuen al carrer, sense habitatge. De les persones ens interessa el DNI per identificar-los i també el nom i data de naixement.
Aquest exercici està extret del llibre d'exercicis Introducció a les Bases de Dades. UF1 MP2 DAM DAW ASIX amb permís del seu autor.
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 23 de octubre de 2017 a les 19:34
per daniel herrera

Pujat el 22 de juny de 2016 a les 12:23
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions