DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP07-UF1 - Desenvolupament web en entorn servidor.

#FpInfor #Daw #DawMp07 #DawMp07Uf01

(etiquetes - hashtags)
PHP - Recorrer array ( mapa )

Tal com hem aprés a l'exercici PHP - Arrays (mapes) un array en realitat és un mapa ordenat per les claus.

Com podem fer per recorrer un array obtenint tant les claus com els valors? Doncs de la següent manera:

<?php
$m = array( "Alibaba" => "y los quarenta ladrones",
      "Harry Potter" => "y el cáliz de fuego");

//afegim un element més
$m["Aníbal"] = "El caníbal";

//pitem el contingut de l'array
foreach( $m as $clau=>$valor) {
  echo "El valor de [$clau] és [$valor] <br>";
}

Aquest exercici és complicat!! Fes un array on les claus siguin noms d'esports i els valors siguin, a la seva vegada, un array de jugadors d'aquell esport. Després fes que es apareguin al navegador. T'ajudo amb dos esports i el amb el bucle extern per a pintar-los:

<?php
$jugadors_de_lacrosse = array( "Billy Bitter", "Chris Bocklet", "Jeremy Boltus" );
$jugadors_de_pilota_vasca = array( "Iñaki" );
$esports = array();
$esports["Lacrosse"] = $jugadors_de_lacrosse;
$esports["Pilota Vasca"] = $jugadors_de_pilota_vasca;

foreach( $esports as $esport => $jugadors ) {
  echo "Els meu jugadors preferits de $esport són ";
  //aquí va un altre foreach que et deixo per a tu!!
  //foreach( $jugadors as ...
  echo "<br>";
}
Resultats d'aprenentatge: 3.b
Continguts: 2.3

Editat 25 de setembre de 2017 a les 15:05
per daniel herrera

Pujat el 28 de setembre de 2013 a les 22:11
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions