ASIX Administració de sistemes microinformàtics i xarxes ( Informàtica )
Exercici de ASIX-MP10-UF2 - instal·lació i ajustament de SGBD corporatiu.

#FpInfor #Asix #AsixMp10 #AsixMp10Uf02

(etiquetes - hashtags)
Muntatge d'un sistema de replicació Master-Slave amb MySQL 5.6 (Percona)

REPLICACIÓ (Master-Slave)

Es vol muntar entorn SGBD MySQL Percona amb rèplica. Es vol tenir un MySQL master a on s'aniran enviant totes les instruccions SQL d'inserció, modificació i esborrat. Es vol tenir un MySQL esclau del master anteriorment esmentat. Cal que que al realitzar un INSERT en el master veiem les dades a l'esclau al cap d'un instant de temps.

CONFIGURACIÓ MASTER

 • Realitza una còpia del fitxer de configuració del MySQL /etc/my.conf --> /etc/my.conf.bkp
 • Modifica el fitxer /etc/my.conf i activa el paràmetrelog-bin (tal i com vàreu fer a M02).
 • Amb el nom: <PRIMER LLETRA DEL NOM + 1r COGNOM>rep Exemple: log-bin=rventurarep
 • Verifica que el paràmetre server-id té un valor numèric (per defecte és 1).
 • Verifica que tots els paràmetres de InnoDB estiguin descomentats
 • Canvia el paràmetre innodb_log_buffer a 10M
 • Canvia o afegeix el paràmetre innodb_log_files_in_group a 2
 • Para el servei de MySQL
 • Borra tots els fitxers de log InnoDB del directory /var/lib/mysql
 • Engega el servei de MySQL.
 • Quants fitxers comencen amb el nom <PRIMER LLETRA DEL NOM + 1r COGNOM>rep dins el directori /var/lib/mysql? Digues quins són
 • Realitza un instrucció DML, per exemple INSERT,UPDATE o DELETE
 • Obre un altre terminal i utilitzant l'eina mysqlbinlog mira el contingut del fitxer <PRIMER LLETRA DEL NOM + 1r COGNOM>rep.000001 mysqlbinlog [HTML_REMOVED]rep.000001 Quin és el seu contingut?
 • Fes un FLUSH DELS LOGS utilitzant la comanda FLUSH LOGS dins del MySQL mysql> FLUSH LOGS;
 • Realitza una comprovació dels logs com a master mitjançant SHOW MASTER LOGS mysql> SHOW MASTER LOGS

CONFIGURACIÓ SLAVE i MASTER

 • Realitza una còpia de la màquina virtual a on tinguis SGBD MySQL. Aquesta nova màquina serà que farà d'eslau.
 • Esbrina quina IP tenen cadascuna de les màquines (master, slave).
 • Crea un backup de la BD a la màquina master utilitzant: $> mysqldump –-user=root –-password=vostrepwd -–master-data=2 sakila > /tmp/master_backup.sql
 • Edita el fitxer master_backup.sql i busca la línia que comenci per --CHANGE MASTER TO.... i busca els valors MASTER_LOG_FILE i MASTER_LOG_POS. SLAVE
 • Para el servei de MySQL.
 • Modifica el fitxer de configuració /etc/my.conf
 • Comenta els paràmetres log-bin i binlog_format. D'aquesta manera desactivarem el sistema de log-bin.
 • Assigna un valor al paràmetre server-id (diferent que el del Master) Torna engegar el servei MySQL. MASTER
 • Afegeix l'usuari slave amb la IP de la màquina slave CREATE USER 'slave'@'IP-SERVIDOR-SLAVE' IDENTIFIED BY 'patata';
 • Afegix el permís de REPLICATION SLAVE a l'usuari que acabes de crear. GRANT REPLICATION SLAVE ON *.* TO 'slave'@'IP-SERVIDOR-SLAVE';, FLUSH PRIVILEGES;
 • A la màquina SLAVE executa la següent comanda ajudant-te de les dades del pas 3 i 4:

exemple:

CHANGE MASTER TO
 MASTER_HOST = '<ip-servidor-master>',
 MASTER_USER = 'slave',
 MASTER_PASSWORD = 'patata',
 MASTER_PORT = '3306',
 MASTER_LOG_FILE = '<PRIMER LLETRA DEL NOM + 1r COGNOM>rep.000002',
 MASTER_LOG_POS = <valor trobat en el pas 4>,
 MASTER_CONNECT_RETRY = 10;
 • Comprova mitjançant SHOW SLAVE STATUS, quins valors et dóna?
 • Comprova que es repliquin les dades realitzant modificacions a la BD master.
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 29 de juny de 2016 a les 11:05
per daniel herrera

Pujat el 29 de juny de 2016 a les 8:50
per Robert Ventura

Consulteu nota legal i condicions