DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF1 - Introducció a les bases de dades

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DawMp02Uf01 #DamMp02Uf01 #AsixMp02Uf01

(etiquetes - hashtags)
El concepte de claus i tipus de claus.

Totes les instàncies d'una entitat tipus han de poder-se diferenciar entre elles. El mateix passa amb les tuples d'una relació. Per tant, hi ha d'haver al menys un atribut, o conjunt d'atributs, que els seus valorsidentifíquin unívocament una tupla.

Documenta els següents conceptes:

  • claus candidates
  • claus primàries
  • claus alternatives

Fixa't que com que cal poder diferenciar una tupla d'una altre, podriem dir que si hagafem tots els camps ja tenim la clau. Això és cert fins a cert punt, doncs per tal de ser clau candidata ha de cumplir la condició de Minimalitat, és a dir, que no podem incloure a la clau aquells atributs que no ajuden a la identificació unívoca de la tupla.

Hi ha un tipus de claus que no serveixen per identificar la propia tupla, sino que servei per identificar una tupla forana d'una altre relació. A aquestes claus les anomenen claus foranes.

Aquest exercici està extret del llibre d'exercicis Introducció a les Bases de Dades. UF1 MP2 DAM DAW ASIX amb permís del seu autor.
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 30 de agost de 2016 a les 18:56
per daniel herrera

Pujat el 25 de agost de 2016 a les 17:41
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions