DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF1 - Introducció a les bases de dades

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DawMp02Uf01 #DamMp02Uf01 #AsixMp02Uf01

(etiquetes - hashtags)
Traducció del model entitat-relació al model relacional I

Anem a repassar com es fa per traduir element a element del model entitat inter-relació a model relacional.

 • Dominis: Normalment no es declaren dominis, es treballa amb els tipus pre establerts que cada fabricant proporciona ( INT, VARCHAR, etc ).
 • Entitat: Cada entitat es converteix a una relació i, en el cas de base de dades, en una taula.
 • Atributs: Cada atribut del model entitat inter-relació serà un atribut del model relacional, a les bases de dades es correpon amb una columna.
 • AIP: Serà una clau primària.
 • AIC: Serà una restricció de tipus UNIQUE.

Anem a fer un exemple fins aquí, suposem l'entitat:

Exemple entitat

La relació seria:

CREATE TABLE professors (
  Inicials char(3) NOT NULL,
  DNI varchar(9) NOT NULL,
  Nom varchar(200) NOT NULL,
  email varchar(200) NOT NULL,
  data_neixement date NULL,
  CONSTRAINT professors_pk PRIMARY KEY ( Inicials ),
  CONSTRAINT professors_dni_unique UNIQUE ( DNI ),
  CONSTRAINT professors_nom_unique UNIQUE ( nom ),
  CONSTRAINT professors_email_unique UNIQUE ( email )
)
 • Fixa't bé amb l'ús de les comes. És un error frequent equivocar-se amb les comes.
 • Si un AIP estés format per més d'un atribut els posariem tots dintre dels parèntesi.

Exemple

CREATE TABLE activitats (
  data date NOT NULL,
  nom NOT NULL,
  quantitat_de_public int,
  cost money,
  ingressos money,
  CONSTRAINT activitats_pk PRIMARY KEY (data, nom )
)

Per últim la traducció de les inter-relacions. Per traduir una inter-relació del model entitat inter-relació a model relacional el que fem, en aquest darrer, és una propagació de claus. És a dir, els atributs que formen la clau primària a la taula referenciada es copien, en forma de clau forana, a la taula que referencia. Exemple:

Exemple

La taula referenciada és piscina i la taula que referencia és tractament. El resultat seria:

CREATE TABLE piscines (
  Codi char(5) NOT NULL,
  ...,
  CONSTRAINT piscines_pk PRIMARY KEY ( Codi )
);

CREATE TABLE tractaments (
  data_i_hora datetime not null,
  codi_tecnic char(3) not null,
  explicacio text,
  codi_piscina char(5) NOT NULL,
  CONSTRAINT tractaments_pk 
    PRIMARY KEY (data_i_hora, codi_tecnic ),
  CONSTRAINT piscina_fk 
    FOREIGN KEY ( codi_piscina )
    REFERENCES piscines ( Codi )
);

Quan una entitat és dèbil, té dependència en identificació, la clau forana formarà part de la clau primària

Exercicis:

Pasa a model relacional en notació SQL els següents models entitat inter-relació:

1) Video solució YT

2) Video solució YT

3)

4)

Video Solució al YT

5)

La lligueta

Aquest exercici està extret del llibre d'exercicis Introducció a les Bases de Dades. UF1 MP2 DAM DAW ASIX amb permís del seu autor.
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 3 de desembre de 2017 a les 17:37
per daniel herrera

Pujat el 25 de agost de 2016 a les 19:17
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions