DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP07-UF1 - Desenvolupament web en entorn servidor.

#FpInfor #Daw #DawMp07 #DawMp07Uf01

(etiquetes - hashtags)
Introducció a desenvolupament web en entorn servidor - Metacontingut

1 Selecció d'arquitectures i eines de programació.

1.1 Models de programació en entorns client / servidor.

1.2 Generació dinàmica de pàgines web.

1.3 Llenguatges de programació en entorn servidor.

1.4 Integració amb els servidors web.

1.5 Llenguatges de programació en entorn servidor.

1.6 Integració amb els llenguatges de marques.

1.7 Eines de programació.

2 Inserció de codi en pàgines web

2.1 Obtenció del llenguatge de marques per mostrar al client.

2.2 Tecnologies associades: PHP, ASP, JSP, "Servlets", entre altres.

2.3 Etiquetes per inserció de codi.

2.4 Tipus de dades. Conversions entre tipus de dades. Sintàxi del llenguatge.Sentències.

2.5 Variables.

3 Programació basada en llenguatges de marques amb codi encastat

3.1 Preses de decisió.

3.2 Bucles.

3.3 Tipus de dades compostos.

3.4 Funcions.

3.5 Recuperació i utilització d'informació provinent del client web.

3.6 Processament de la informació introduïda en un formulari.

3.7 Comentaris

4 Desenvolupament d'aplicacions web utilitzant codi encastat

4.2 Galetes

4.1 Manteniment de l'estat.

4.3 Seguretat: usuaris, perfils, rols. Galetes

4.4 Autenticació d'usuaris.

4.5 Adaptacions a webs existents.

4.6 Proves i depuració.

Altres
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 23 de gener de 2018 a les 12:24
per Sergi Coll

Pujat el 11 de setembre de 2016 a les 19:41
per Enric Mieza

Consulteu nota legal i condicions