DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP07-UF1 - Desenvolupament web en entorn servidor.

#FpInfor #Daw #DawMp07 #DawMp07Uf01

(etiquetes - hashtags)
Exercici autenticació usuaris amb patró PRG

Fes en fitxer dades.php que contingui un array associatiu. Les claus seran els usernames i els valors les passwords.

Fes la pantalla login.php on es demani usuari i contrassenya i que actui segons aquest patró:

si he_rebut_dades llavors
  si les_dades_estan_be llavors
    redirecció cap a benvinguda.php
  en cas contrari
    pintar formulari
en cas contrari
  pintar formulari de login

Comprova que ho pots simplificar i deixar com un esquema de tres vies:

si he_rebut_dades llavors
  si les_dades_estan_be llavors
    redirecció cap a benvinguda.php ( fi )
pintar formulari de login

Solució

Fitxer login.php:

<?php
  include_once "dades.php";

  $rebo_dades = ( $_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST' );
  $dades_ok =  $rebo_dades &&
         isset( $_REQUEST['usuari'] ) &&
         array_key_exists( $_REQUEST['usuari'], $usuaris ) &&
         isset( $_REQUEST['passwd'] ) &&
         $usuaris[$_REQUEST['usuari']] == $_REQUEST['passwd'];

  if ($rebo_dades ) {
    if ( $dades_ok ) {
      //redirecció
      $usuari = $_REQUEST['usuari'];
      header("Location: benvinguda.php?usuari=$usuari");
      die();
    } else {
      echo "<h4> usuari o passwd incorrecte </h4>"
    }
  }
  //pintem formulari
  $texte = "
  <!DOCTYPE html>
  <html>
   <head>
    <meta charset='utf-8'>
    <title></title>
   </head>
   <body>
    <form action='' method='post'>
    <input type='text' name='usuari' >
    <input type='passwd' name='passwd'>
    <input type='submit' name='Entrar'>
    </form>
    </body>
   </html>    
  ";

  echo $texte;
?>

Fitxer dades.php:

<?php

$usuaris = array(
  'dani' => '1234',
  'quim' => '1234'
  );

?>
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 10 de octubre de 2017 a les 15:48
per daniel herrera

Pujat el 4 de octubre de 2016 a les 16:55
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions