DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP07-UF1 - Desenvolupament web en entorn servidor.

#FpInfor #Daw #DawMp07 #DawMp07Uf01

(etiquetes - hashtags)
Corxets Fibonnachi

Crearem tres pàgines amb el patró PRG.

 • P0.php demana un número. L'envia via POST a P1.php.
 • P1.php si és número i està comprés entre 5 i 15 redirecció a P2.php passant el número via get ( via url ) que anomenaram n. Cas contrari tornem a P0.php tot enviant missatge a l'usuari via cookie.
 • P2.php en un array posem els n primer números de la serie fibonacci. Cal recorre l'array tot pintant un corxet a cada iteració. Davant el corxet pintarem tants espais en blanc com el valor de l'array en aquell element ens indiqui. Després invocarem array_reverse i farem el mateix per tal de tancar els corxets.

Resultat per n = 10:

{
 {
 {
 {
  {
   {
    {
       {
           {
                 {
                 }
           }
       }
    }
   }
  }
 }
 }
 }
}

Solució P0.php:

<?php
$msg = "";
if (isset($_COOKIE['msg'])) {
  $msg=$_COOKIE['msg'];
  setcookie("msg", null,-1 );
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset=utf-8 />
  <title>Fibonnachi</title>
</head>
<body>

<div>
  <?php echo $msg ?>
</div>

<form name="login" 
   action="p1.php" 
   method="post" 
   accept-charset="utf-8">
 <ul>
  <li><label for="n">Número d'elements de la sèrie:</label>
  <input type="number" value=0 name="n" placeholder="número d'elements" required></li>
  <input type="submit" value="Calcula"></li>
 </ul>
</form>

</body>
</html>

Solució P1.php:

<?php

$rebo_dades = isset( $_REQUEST['n']);
$dades_ok = $rebo_dades &&
      is_numeric( $_REQUEST['n'] ) &&
      $_REQUEST['n'] > 5 &&
      $_REQUEST['n'] <= 15;

if ($dades_ok) {
  header('Location: p2.php?n='.$_REQUEST['n']);
} else {
  setcookie("msg", "Has de posar un número entre 5 i 15." );
  header('Location: p0.php');
}

?>

Solució P2.php:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset=utf-8 />
  <title>Fibonnachi</title>
</head>
<body>

<?php

//tornem a comprovar
$rebo_dades = isset( $_REQUEST['n']);
$dades_ok = $rebo_dades &&
      is_numeric( $_REQUEST['n'] ) &&
      $_REQUEST['n'] > 5 &&
      $_REQUEST['n'] <= 15;

if (!$dades_ok) {
  header('Location: p0.php');
  die();
}


//paràmetres comprovats
$n = $_REQUEST['n'];

$serie = array();
$serie[0] = 0; 
$serie[1] = 1;

for( $i=2; $i < $n; $i++ ) {
  $serie[$i]=$serie[$i-1]+$serie[$i-2];
}

echo "<pre>";

//obrim corxets
foreach ($serie as $value) {
  for ($i=0;$i<$value;$i++) echo " ";
  echo "{<br>";
}

//fem reverse
$serie=array_reverse($serie);

//tanquem corxets
foreach ($serie as $value) {
  for ($i=0;$i<$value;$i++) echo " ";
  echo "}<br>";
}


echo "</pre>";

?>


</body>
</html>
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 25 de octubre de 2016 a les 15:38
per daniel herrera

Pujat el 25 de octubre de 2016 a les 15:32
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions