DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP07-UF1 - Desenvolupament web en entorn servidor.

#FpInfor #Daw #DawMp07 #DawMp07Uf01

(etiquetes - hashtags)
PHP - Treball senzill amb formularis

Per fer aquesta pràctica crearem dues pàgines php:

 • pinta_formulari.php encarregat de generar el formulari i enviar-lo al navegador.
 • processa_dades.php recull i tracta les dades del formulari.

Contingut del primer fitxer, pinta_formulari.php

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">

<title>Exemple de formulari</title>

</head>

<body>

<div style="margin: 30px 10%;">
<h3>My form</h3>
<form action="processa_dades.php" method="post" id="myform" name="myform">

  <label>Text</label> <input type="text" value="" size="30" maxlength="100" name="mytext" id="" /><br /><br />

  <input type="radio" name="myradio" value="1" /> First radio
  <input type="radio" checked="checked" name="myradio" value="2" /> Second radio<br /><br />

  <input type="checkbox" name="mycheckbox[]" value="1" /> First checkbox
  <input type="checkbox" checked="checked" name="mycheckbox[]" value="2" /> Second checkbox<br /><br />

  <label>Select ... </label>
  <select name="myselect" id="">
    <optgroup label="group 1">
      <option value="1" selected="selected">item one</option>
    </optgroup>
    <optgroup label="group 2" >
      <option value="2">item two</option>
    </optgroup>
  </select><br /><br />

  <textarea name="mytextarea" id="" rows="3" cols="30">
Text area
  </textarea> <br /><br />

  <button id="mysubmit" type="submit">Submit</button><br /><br />

</form>
</div>

</body>
</html>

El fitxer processa_dades.php és el que rebrà les dades. Les dades es reben en un array associatiu, en aquest cas utilitzarem l'array $_REQUEST.

 1. Analitza els controls que fem servir per a recollir dades, fixat que hi ha controls amb corxets al costat del nom, són per a variables que poden contenir més d'un valor.
 2. Mitjançant la funció print_r( $variable ) analitza el contingut de la variable $_REQUEST. Diferencia el contingut de les variables que contenien corxets amb les que no.
 3. Pinta camp a camp les dades rebudes. Hi haurà camps que podràs pintar directament (Ex: echo "El valor de text és " . $_REQUEST["mytext"]; ) Altres valors, els que són un array, els hauràs de recorrer tal com s'ha treballat en exercicis d'arrays

Bibliografia:

Formulari

Possible solució:

Resultats d'aprenentatge: 3.e
Continguts: 3.5

Editat 22 de octubre de 2016 a les 13:28
per daniel herrera

Pujat el 29 de setembre de 2013 a les 15:29
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions