DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF1 - Introducció a les bases de dades

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DawMp02Uf01 #DamMp02Uf01 #AsixMp02Uf01

(etiquetes - hashtags)
Àrbitres i partits

Es vol dissenyar una base de dades per emmagatzemar partits de fultbol de la lliga.

Es disposa de la relació d'equips amb el nom de l'equip (AIP). Cada partit s'identificaper la temporada, el número de jornada i el partit que juga a casa. A més del partit ens cal saber els gols a favor i gols en contra. Els partits s'entren a la base de dades abans de ser disputats, per aquest motiu, de vegades, no es disposa d'aquesta informació.

Tenim la relació de col·legiats amb el número de col·legiat com AIP i el seu nom.

Un col·legiat pita entre 0 i molts partits. I un partit és pitat per un número indeterminat de col·legiats, mínim 1, cadascun d'ells fent una funció diferent al camp. Aquesta interrelació N:M amb atributs s'identifica a partir de la dependència en identificació de les dues interrelacions: cap a arbitre i cap a partit. La funció que fa cada arbitre al partit així com si l'arbit ja ha cobrat o no aquell desplaçament són atributs de la interrelació.

Aquí éstà l'SQL DDL de la base de dades:

CREATE TABLE equips (
  nom varchar(200) not null,
  CONSTRAINT equip_pk PRIMARY KEY ( nom )
);
CREATE TABLE partits (
  temporada int not null,
  num_jornada int not null,

  -- FK a equip local
  nom_equip_local varchar(200) not null,

  -- FK a equip visitant
  nom_equip_visitant varchar(200) not null,

  gols_equip_local int null,
  gols_equip_visitant int null,

  CONSTRAINT partit_a_equip_local_fk
    FOREIGN KEY ( nom_equip_local )
    REFERENCES equips ( nom ),

  CONSTRAINT partit_a_equip_visitant_fk
    FOREIGN KEY ( nom_equip_visitant )
    REFERENCES equips ( nom ),

  CONSTRAINT partit_pk
    PRIMARY KEY ( temporada, num_jornada, nom_equip_local )
);
CREATE TABLE arbits (
 num_collegiat int not null,
 nom varchar(400 ) not null,
 numero_de_compte_bancari varchar(40) null,
 CONSTRAINT arbit_pk
   PRIMARY KEY ( num_collegiat )
);
CREATE TABLE pita (
  --FK a arbit
  num_collegiat int not null,

  --FK a partit
  temporada int not null,
  num_jornada int not null,
  nom_equip_local varchar(200) not null,

  --atributs de la relació
  funcio_del_collegiat_al_partit varchar(500) not null,
  data_de_pagament date,

  --constraints
  CONSTRAINT pita_a_collegiat_fk
   FOREIGN KEY ( num_collegiat )
   REFERENCES arbits ( num_collegiat ),

  CONSTRAINT pita_a_partit_fk
   FOREIGN KEY ( temporada, num_jornada, nom_equip_local )
   REFERENCES partits ( temporada, num_jornada, nom_equip_local ),

  CONSTRAINT pita_pk
   PRIMARY KEY (num_collegiat, temporada, num_jornada, nom_equip_local  )

);

Recorda:

 1. Recorda que una cardinalitat (1,1) implica una clau forana not null. En canvi una cardinalitat (0,1) implica una clau forana null.
 2. Quan hi ha dependència en identificació, els atributs propagats, a més de ser clau forana, fomen part de la clau primària.
 3. Les taules tindran tantes restricció foreign key com interrelacions els 'arribin'.

Exercici:

Crea el MCD a partir d'aquest univers de discurs i d'aquest SQL.

Physical data model:

PDM partits de futbol

Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 21 de novembre de 2016 a les 20:44
per daniel herrera

Pujat el 21 de novembre de 2016 a les 19:52
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions