DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF2 - Llenguatges SQL: DML i DDL

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DamMp02Uf02 #DawMp02Uf02 #AsixMp02Uf02

(etiquetes - hashtags)
SQL Exercicis 4: Visualització de dades de vàries taules

A la base de dades AdventureWorks (Ms-PL, Microsoft Public License):

1) Escriu una consulta per mostrar el correu de la persona que fa el review, el nom del producte ( [Production].[Product] ) i el rating per a tots els reviews ( [Production].[ProductReview]) amb rating de 5 estrelles i que l'adreça de correu comenci per l.

2) Crea un llistat únic de tots els productes de la categoria 'Bikes'. Inclou a la consulta el nom de la categoria i la subcategoria.

select top 100
  c.name, s.name, p.Name
from
  [Production].[Product] p
inner join 
  [Production].[ProductSubcategory] s
  on p.ProductSubcategoryID = s.ProductSubcategoryID
inner join
  [Production].[ProductCategory] c
  on c.ProductCategoryID = s.ProductCategoryID
where
  c.name = 'Bikes'

3.1) Selecciona el nom de la persona (nom i cognom ) amb els seus números de telèfon ( t'apareixerà un telèfon per filera, és ok ). Nota: has de fer join de persones amb telèfons mitjançant el camp BusinessEntityID

3.2) Selecciona el nom de la persona (nom i cognom ) amb les seves adreces de correu electrònic. Nota: has de fer join de persones amb emails mitjançant el camp BusinessEntityID

3.3) Modifica 3.1 per tal que aparegui, a més, el tipus de telèfon PhoneNumberType. Nota: has de fer el join de telèfons amb tipus de telèfon mitjançant el camp PhoneNumberTypeID

3) Els telefons de contacte de tipus 'Feina' ([Person].[PhoneNumberType]) de les persones ( [Person].[Person] ) amb un email ( [Person].[EmailAddress] ) que comenci per 'e'. Mostrar nom de la persona i cognom i número de telèfon. No posar repetits. Nota: has de fer join de persones amb emails (mitjançant BusinessEntityID), persones amb telèfons (mitjançant BusinessEntityID) i telèfons amb tipus de telèfon (mitjançant PhoneNumberTypeID):

select distinct 
    P.FirstName, p.LastName, F.PhoneNumber
from
  [Person].[Person] P
inner join [Person].[EmailAddress] E
  on P.BusinessEntityID = E.BusinessEntityID
inner join [Person].[PersonPhone] F
  on F.BusinessEntityID = P.BusinessEntityID
inner join [Person].[PhoneNumberType] NT
  on F.PhoneNumberTypeID = NT.PhoneNumberTypeID
WHERE E.EmailAddress like 'e%'
   and NT.Name = 'Work'

4) El nom i cognom de les 10 persones .[Person].[Person] que han canviat el password .[Person].[Password] més recentment. Fes el join amb [BusinessEntityID]

5) Entre producte i foto del producte hi ha una relació N:M. Primera part: Fes una consulta per averiguar quan és va fer la darrera sessió de fotos ( ordenant les fotos per la data de manera descendent ) Apunta la data en un paper. Segona part: Ara fés una nova consulta per mostrar els productes que apareixen a les fotos que es van fer a la data trobada a la primera part. Nota: Al ser una interrelació N:M entre foto i producte, has de trobar una tercera taula que contindrà FKs a les dues taules esmentades.

6) Crea una consulta per mostrar els productes que es van posar a la venda després del producte amb codi 'WB-H098'

7) Bonus point Totes les persones que han coincidit amb Laura Norman en algun departament, cal posar les dates en que va treballar Laura, les dates en que va treballar l'altre persona i el nom de departament.

Exemple de consulta

Treballadors acompanyats del departament on estan treballant actualment, ordenat per depatament i dins de departament per nom del treballador:

select p.FirstName, d.Name
from [HumanResources].[Department] D
inner join [HumanResources].[EmployeeDepartmentHistory] h
 on d.DepartmentID = h.[DepartmentID] 
inner join [HumanResources].[Employee] e
 on e.[BusinessEntityID] = h.[BusinessEntityID]
inner join [Person].[Person] p
 on e.[BusinessEntityID] = p.[BusinessEntityID]
where
 h.EndDate is null
order by
 d.Name, p.FirstName

Outer joins

a. Modifica l'exercici 1 per tal que apareguin totes les categories encara que no tinguin subcategoria o producte.

Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 24 de agost de 2018 a les 19:34
per daniel herrera

Pujat el 7 de desembre de 2016 a les 18:46
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions