DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF2 - Llenguatges SQL: DML i DDL

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DamMp02Uf02 #DawMp02Uf02 #AsixMp02Uf02

(etiquetes - hashtags)
SQL Exercicis 5.1: Agregació de dades fent servir funcions de grup

A la base de dades AdventureWorks (Ms-PL, Microsoft Public License):

1) Les funcions de grup passen per moltes fileres per produir un resultat per grup. Cert o fals?

2) Tractament sistemàtic dels valors Nulls:

2.1) Quan hi ha un valor null en una agregació de grup el resultat és Null. Cert/Fals.

2.2) Les funcions de grup inclouen nulls als càlculs. Cert/Fals

3) La clàusula where restringeix les fileres abans de la seva inclusió al càlcul de grup. Cert/Fals.

4) Mostra el la quantitat de productes, preu més alt, el més baix, la suma i el preu mitjà de tots els productes amb preu superior a 0. Arrodoneix el resultat a les centenes.

5) Modifica la consulta anterior per mostrar la quantitat de productes, el preu més alt, el més baix (diferent de 0), la suma i el preu mitjà de tots els productes agrupats per categoria.

 select c."Name",
    count( * ) as productes,
    max( p.listprice ) as "preu màxim",
    min(p.listPrice ) as "preu mínim",
    sum(p.listPrice) as total,
    round( avg( p.listPrice),3 ) as "preu mitjà"
 from Production.product p 
 inner join Production.ProductSubcategory S
  on p.ProductSubcategoryID = s.ProductSubcategoryID
 inner join Production.ProductCategory C
  on c.ProductCategoryID = S.ProductCategoryID
 where p.listPrice > 0
 group by c.Name

6) Calcula quantes subcategories diferents tenen producte sense enumerar-les. Utilitza la clau forana de producte a subcategoria per a fer el recompte.

select count( distinct productsubcategoryId )
from Production.Product

7) Escriu una consulta per conèixer la diferència entre el preu més alt i el més baix.Tingues en compte només aquells productes amb preu superior a 100. Etiqueta la columna com a diferència.

8) Mostra el preu mig dels productes de cada categoria. No incloguis les categories amb un preu mig per producte inferior a 300. (Mira l'ajuda clàusula having ) Ordena de més petit a més gran.

SELECT AVG( P.LISTPRICE) AS "Preu Mig", c.Name
FROM Production.Product p
INNER JOIN Production.ProductSubcategory s
  ON P.ProductSubcategoryID = S.ProductSubcategoryID
INNER JOIN Production.ProductCategory C
  ON C.ProductCategoryID = S.ProductCategoryID
GROUP BY c.Name
HAVING AVG(P.LISTPRICE) >= 300
ORDER BY AVG( P.LISTPRICE)

9) Mostra el número total de productes posat en venda cada any. Ordenat per any.

SELECT YEAR(p.SellStartDate) AS "ANY", COUNT( * ) AS "NUMERO DE PRODUCTES POSATS EN VENDA"
FROM Production.Product p
GROUP BY YEAR(p.SellStartDate)
ORDER BY YEAR(p.SellStartDate)

10) Mostra el número total de productes posat en venda cada categoria i any. Ordenat per categoria i any.

SELECT c.name as "Categoria",
    YEAR(p.SellStartDate) AS "ANY", 
    COUNT( * ) AS "NUMERO DE PRODUCTES POSATS EN VENDA"
FROM Production.Product p
INNER JOIN Production.ProductSubcategory s
  ON P.ProductSubcategoryID = S.ProductSubcategoryID
INNER JOIN Production.ProductCategory C
  ON C.ProductCategoryID = S.ProductCategoryID
GROUP BY YEAR(p.SellStartDate), c.name
ORDER BY c.name, YEAR(p.SellStartDate)

11) Mostra la quantitat mitjana de telèfons de contacte de tots treballadors. Inclús els que no tenen telèfons de contacte.

select p.FirstName, p.LastName, count(*)
from Person.Person p left outer join Person.PersonPhone t
  on p.BusinessEntityID = t.BusinessEntityID
group by p.FirstName, p.LastName

12) Crea una matriu on aparegui el nom de cada categoria i la quantitat de productes posats a la venda els anys 2011,2012 i 2013. Crea una columna per cada any amb el nom. Hauràs de fer servir el case.

SELECT c.name as "Categoria",
    count( case when year(p.sellstartdate)=2005 then 1 else null end ) AS "2005", 
    count( case when year(p.sellstartdate)=2006 then 1 else null end ) AS "2006", 
    count( case when year(p.sellstartdate)=2007 then 1 else null end ) AS "2007"
FROM Production.Product p
INNER JOIN Production.ProductSubcategory s
  ON P.ProductSubcategoryID = S.ProductSubcategoryID
INNER JOIN Production.ProductCategory C
  ON C.ProductCategoryID = S.ProductCategoryID
GROUP BY c.name
ORDER BY c.name

Resultat exemple:

Categoria  2005  2006  2007
Accessories 3    7    19
Bikes    30   23   44
Clothing  7    16   12
Components 32   39   61
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 26 de gener de 2018 a les 17:33
per daniel herrera

Pujat el 14 de desembre de 2016 a les 18:31
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions