DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF2 - Llenguatges SQL: DML i DDL

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DamMp02Uf02 #DawMp02Uf02 #AsixMp02Uf02

(etiquetes - hashtags)
Entenent els nivells d'isolació

En el video nivells de isolació trobareu una explicació de les possibles anomalies de lectura i com se solucionen amb els nivells d'isolació.

nivells d'isolació

Exercici.

A continuació es plantegen dos programets que modifiquen dades a la base de dades. Observa el codi i digues quin seria el nivell d'isolació mínim ideal per a cadascun d'ells.

Cas 1 Una empresa de taxis assigna els viatges a un taxi a l'atzar. Fixat en el codi SQL, digues quin problema poden tenir segons el nivell d'isolació en que s'executi la transacció:

begin transaction;
insert into viatges ( id, numPassatgers, origen ) --insertem viatge num 1000
values ( 1000, 3, 'Cruilla Balmes-Muntaner' ); 
commit;

begin transaction;

set @ID = ( select top 1 idTaxi   --seleccionem un taxi
      from taxis
      where idViatgeActual is Null
      order by newid() );

Update taxis          --li assignem el viatge
set idViatgeActual = 1000;
commit;

Cas 2 Una companya d'avions utilitza el següent algoritme per tal de canviar els viatgers de seient quan aquests ho demanen. Amb quins nievells d'isolació el viatger es pot quedar a terra? Per què?

SET @seient_desitjat = 100;
SET @seient_actual = 210;
BEGIN TRANSACTION;
--comprovo que està lliure:
SET @num_ocupants = ( select coalesce( count(*), 0 )
           from seients
           where id = @seient_desitjat );
--si no està lliure sortir
IF @nun_ocupants > 0 THEN BEGIN
  RAISERROR (50005, 10, 1, N'El seient desitjat no està lliure');
  ROLLBACK;
END ELSE
  --si està lliure el desitjat allibero l'actual i agafo el nou.
  DELETE FROM seients WHERE id = @seient_actual;
  INSERT INTO seients (id, passatger) VALUES( @seient_desitjat, @numPassatger);
  COMMIT;
END;

Solucions

Cas 1: El nivell d'isoliació read commited no és suficient, potser assignen un viatge al taxi just abans del nostre update. Cal un nivell d'isolació repeatable read.

Cas 2: Per reservar els seients es fan inserts a la base de dades, el nivell d'isolació serialitzable és l'únic que ens garanteix que no s'insertaran dades dins del conjunt de dades llegits en la comprovació del seient lliure.

Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 18 de gener de 2017 a les 19:57
per daniel herrera

Pujat el 18 de gener de 2017 a les 18:59
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions