DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF2 - Llenguatges SQL: DML i DDL

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DamMp02Uf02 #DawMp02Uf02 #AsixMp02Uf02

(etiquetes - hashtags)
Gestió d'entrades per al teatre

Univers de discurs

Un teatre organitza representacions. Cada representació és d'una obra. Les obres d'identifiquen pel títol de l'obra més l'autor i les representacions a través de l'obra més la data i hora de representació.

Per a cada representació es decideix quantes entrades es posen a la venda i s'anota a la base de dades. Les entrades són nominals, de manera que cada entrada s'identifica pel nom de la persona que la compra més la representació a la que dona accés aquesta entrada.

Primera part

Fes el MCD de dades d'aquest univers de discurs més els create tables.

Les claus surrogades

Treballar amb claus naturals té l'inconvenient que la propagació de claus es fa molt feixuga. És una pràctica comú desnormalitzar el model i usar claus surrugades.

Esborra les taules i torna a fer els create tables ara amb claus surrogades.

Inserció de dades

Inserta les següents obres:

 • Seny i amor, amo i senyor d' Avel·lí Artís i Balaguer,
 • La Senyora Florentina i el seu amor Homer de Mercè Rodoreda
 • Sogra i nora de Josep Pin i Soler

Inserta les següents representacions:

 • Seny i amor, amo i senyor el dia 30 de novembre de 2017 a les 18:00 i a les 20:00. 5 entrades disponibles per a cada representació.
 • La Senyora Florentina i el seu amor Homer el dia 3 de desembre de 2017 a les 18:00 i a les 20:00. 2 entrades disponibles per a cada representació.

Segona part

Transaccions

La transacció per a vendre una entrada és la següent:

 1. Iniciar la transacció
 2. Comprovar el número d'entrades venudes per aquella representació ( fent un recompte de les entrades venudes )
 3. Si el número d'entrades venudes és inferior a l'aforament per aquella representació es fa la inserció a la taula d' entrades amb el nom del comprador.

Ven una entrada de la primera representació de Seny i amor, amo i senyor a la Maria.

Isolació

Es pot donar el cas que dues transaccions s'iniciin a la vegades, totes dues llegeixin que hi ha 4 entrades venudes i que l'aforament és 5. Llavors totes dues transaccions intentaran vendre l'entrada que queda. Quin nivell d'Isolació ens cal en aquest escenari? Per què? Comprova-ho.

Tercera part

Modificació sobre l'enunciat

Ara, a més d'emmagatzemar l'aforament de la representació, també emmagatzemarem quantes entrades portem venudes.

Modifica les taules per tal d'afegir aquest camp:

alter table representacions add entrades_venudes int default 0

Actualitza com puguis la taula representacions per posar cuantes entrades hi ha venudes de cada representació.

La nova transacció

 1. Iniciar la transacció
 2. Comprovar el número d'entrades venudes per aquella representació ( consultant el nou camp )
 3. Si el número d'entrades venudes és inferior a l'aforament per aquella representació es fa la inserció a la taula d' entrades amb el nom del comprador.
 4. Incrementem el número d'entrades venudes.

Isolació

Explica quin nivell d'isolació necessitem per traballar en aquest escenari tot argumentant la teva resposta.

Solucions

Part 1 i codi:

create table obres (
  titol varchar(200) not null,
  autor varchar(200) not null,
  constraint obres_pk
  primary key ( titol, autor )
);


--drop table representacions;
create table representacions (
  data date not null,
  hora int not null,
  minut int not null,
  titol varchar(200) not null,
  autor varchar(200) not null,
  numero_de_entrades_a_la_venda int not null,
  constraint representacions_pk
  primary key ( data, hora, minut,
         titol, autor ),

  constraint representacions_a_obra_fk
  foreign key (titol, autor )
  references obres ( titol, autor )
);


create table entrades (
  nom_espectador varchar(300) not null,
  data date not null,
  hora int not null,
  minut int not null,
  titol varchar(200) not null,
  autor varchar(200) not null,
  constraint entrades_pk
  primary key ( nom_espectador, data,
         hora, minut, titol, autor ),

  constraint entrades_a_respresentacio_fk
  foreign key ( data, hora, minut,
         titol, autor )
  references representacions (data, hora, minut,
         titol, autor )

)

Solució amb claus surrogades

drop table entrades;
drop table representacions;
drop table obres;

create table obres (
  id int identity not null,
  titol varchar(200) not null,
  autor varchar(200) not null,
  constraint obres_pk
  primary key ( id )
);

create table representacions (
  id int identity not null,
  data date not null,
  hora int not null,
  minut int not null,
  id_obra int not null,
  numero_de_entrades_a_la_venda int not null,
  constraint representacions_pk
  primary key ( id ),

  constraint representacions_a_obra_fk
  foreign key (id_obra )
  references obres ( id )
);

create table entrades (
  id int identity not null,
  nom_espectador varchar(300) not null,
  id_representacio int not null,
  constraint entrades_pk
  primary key ( id ),

  constraint entrades_a_respresentacio_fk
  foreign key ( id_representacio )
  references representacions ( id )
);

Solució inserció de dades

insert into obres
values ('Seny i amor, amo i senyor',
'Avel·lí Artís i Balaguer');

insert into obres
values ('La Senyora Florentina i el seu amor Homer',
'Mercè Rodoreda');INSERT INTO [dbo].[representacions]
      ([data]
      ,[hora]
      ,[minut]
      ,[id_obra]
      ,[numero_de_entrades_a_la_venda])
   VALUES
      ('2017-11-30',18,0,1,5);

INSERT INTO [dbo].[representacions]
      ([data]
      ,[hora]
      ,[minut]
      ,[id_obra]
      ,[numero_de_entrades_a_la_venda])
   VALUES
      ('2017-11-30',20,0,1,5);

INSERT INTO [dbo].[representacions]
      ([data]
      ,[hora]
      ,[minut]
      ,[id_obra]
      ,[numero_de_entrades_a_la_venda])
   VALUES
      ('2017-12-03',18,0,2,2);

INSERT INTO [dbo].[representacions]
      ([data]
      ,[hora]
      ,[minut]
      ,[id_obra]
      ,[numero_de_entrades_a_la_venda])
   VALUES
      ('2017-12-03',20,0,2,2);

Solució transaccions

Aquest és el codi que hem fet servir per a provar la isolació. Cal obrir dues sessions diferents ( 2 MSSQLServerManagementStudio ) per tal d'emular la concurrència.

declare @representacio int 
set @representacio = 3;

declare @payo varchar(100);
set @payo = 'Gerard';

begin transaction;
set transaction isolation level serializable;

declare @num_entrades_venudes int;
select @num_entrades_venudes = count(*)
from entrades 
where id_representacio = @representacio

WAITFOR DELAY '00:00:05'  --donem temps a que l'altre
              --transacció també faci el
              --recompte d'entrades

declare @aforament int;
select @aforament = r.numero_de_entrades_a_la_venda
from representacions r 
where id=@representacio;

if (@aforament > @num_entrades_venudes) 
begin
 insert into entrades values ( @payo, @representacio); 
 commit;
end else begin
 --està tot ple:
 print 'està ple!'
 rollback;
end
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 23 de febrer de 2018 a les 17:07
per daniel herrera

Pujat el 24 de gener de 2017 a les 18:16
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions