DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF2 - Llenguatges SQL: DML i DDL

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DamMp02Uf02 #DawMp02Uf02 #AsixMp02Uf02

(etiquetes - hashtags)
Llenguatges SQL: DML i DDL - UF2 de Base de Dades - Metacontingut

2 Llenguatges SQL: DML i DDL

Continguts:

1. Llenguatges de la base de dades per manipular dades:

1.1 El llenguatge de manipulació de dades (DML)

1.1.1 Construcció de consultes de selecció simples.

1.1.2 Construcció de consultes de selecció amb restricció i ordenació.

1.1.5 Construcció de consultes per consultar més d’una taula.

1.1.6 Construcció de consultes de taules creuades.

1.1.3 Construcció de consultes de selecció utilitzant clàusules del llenguatge per a l’agrupació i l’ordenació de les dades. Ordre alterat expressament

1.1.4 Construcció de consultes utilitzant les funcions afegides del llenguatge i tractant els valors nuls.

1.1.7 Construcció de subconsultes.

1.1.8 Construcció de sentències d’inserció.

1.1.9 Construcció de sentències de modificació.

1.1.10 Construcció de sentències d’eliminació.

1.2 Unió, intersecció i diferència de consultes

1.3 Altres clàusules del llenguatge

1.4 Extensions del llenguatge

1.4.1 Consultes i emmagatzematge d’estructures en XML, si el SGBD ho permet.

1.4.2 Consulta de l’estructura del diccionari de dades.

1.5 Eines de la BD per a l’optimització de consultes

2. Estratègies per al control de les transaccions i de la concurrència:

2.1 Concepte d’integritat

2.2 Concepte de transacció. Control

2.3 Propietats de les transaccions: atomicitat, consistència, aïllament i permanència

2.4 Estats d’una transacció: activa, parcialment compromesa, fallida, avortada i compromesa

2.5 Problemes derivats de l’execució concurrent de transaccions

2.6 Control de concurrència: tècniques optimistes i pessimistes

2.7 Recuperació davant errades. Mecanismes per desfer transaccions

3. Llenguatges de la base de dades per crear l’estructura de la base de dades:

3.1 Tipus de llenguatges per gestionar les dades en un SGBDR corporatiu

3.2 Eines gràfiques proporcionades pel sistema gestor per a la implementació de la base de dades

3.3 El llenguatge de definició de dades (DDL)

3.3.1 Identificació dels tipus de dades del llenguatge

3.3.2 Creació, modificació i eliminació de la base de dades.

3.3.3 Creació, modificació i eliminació de taules.

3.3.4 Creació, modificació i eliminació de camps a les taules: tipus de dades, clau primària, claus foranes, relacions, restriccions, tipus de dades, etc.

3.3.5 Creació i eliminació d’índexs.

3.4 Extensions del llenguatge

3.4.1 Creació, manipulació i esborrament de vistes.

3.4.2 Especificació de restriccions d’integritat: Tipus de restriccions (clau primària o primary key, foreign key, check, not null i unique). Creació, modificació i eliminació de restriccions i vistes de restriccions.

Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 26 de febrer de 2018 a les 18:58
per daniel herrera

Pujat el 30 de gener de 2017 a les 9:47
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions