DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF3 - Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DamMp02Uf03 #DawMp02Uf03 #AsixMp02Uf03

(etiquetes - hashtags)
El Zoo. Funcions i procediments emmagatzemants

Un zoo té catalogats els seus exemplars per espècies. Cada espècie té una dieta. Aquestes serien les relacions a la base de dades:

 • Espècies ( codi (pk), nom (unique), continent_origen )
 • Animals ( espècie (fk1), num_xip (pk), nom, dia_neixement, data_baixa (null) )
 • Aliments ( nom (pk), preu )
 • Dietes ( aliment (pk, fk1), espècie (pk, fk2), qtat_en_grams )

Primera part

Fes la funció mitjana_edat la qual, donada un codi d'espècie, retorna l'edat mitjana dels animals del zoo vius d'aquella espècie.

Fes el procediment emmagamatzemat alta_animal el qual, passant per paràmetre l'espècie, número de xip, el nom i la data de neixement dona d'alta un animal.

Crea un usuari anomenat cuidador amb un login anomenat l_cuidador i que sigui membership del rol db_datareader i a més d'un altre rol pugui executar el procediment emmagatzemat que has escrit.

Segona part

Afegim dues noves taules a la base de dades:

 • Ordre de compra ( id (pk de tipus identity), data (unique) )
 • LíniaOrdreDeComra ( aliment (pk, fk1), ordre (pk, fk2), qtat_en_grams )

Les ordres de compra són mensuals.

Cal una línia a l'ordre de compre per a cada aliment que cal comprar.

Es calcula la quantitat a comprar segons la dieta dels animals vius del zoo.

Cal calcular quants dies té el més perquè la dieta és diària i l'ordre de compre és mensual.

Crea un procediment emmagatzemat que donat un any i un mes creii l'ordre de compra per aquell mes.

==============================

Solució 1ra part

drop table animals;
drop table especies;

create table especies 
( codi int identity not null,
nom varchar(200) not null,
continent_origen varchar(200) not null,
constraint especies_pk primary key ( codi ),
constraint especies_uq1 unique ( nom ));

create table animals (
especie int not null,
num_xip int not null,
nom varchar(300) not null,
dia_neixement date not null,
data_baixa date null,
constraint animals_pk primary key ( num_xip ),
constraint animals_a_especie_fk foreign key (especie) references especies (codi));

insert into especies (nom, continent_origen) values
('impala','Africa' ),
('koala', 'Oceania'),
('canguro', 'Oceania'),
('cebra', 'Africa'),
('Tarantula', 'Africa' );

insert into animals values
(1, 1, '150cc', '2001-05-01', null),
(1, 2, '250cc', '2002-07-21', null),
(5, 3, 'Pelacuaia', '2012-07-2', null),
(5, 4, 'Pelacuaia', '2012-07-23', '2015-07-23');

create table aliments (
nom varchar(300) not null,
preu money not null,
constraint aliment_pk primary key (nom) ) ;

insert into aliments values
( 'eucalipto', 0.20 ),
( 'mosquitos desidratados', 0.10 ),
( 'menta', 0.2 );

insert into dietes values
( 'eucalipto', 2, 1200),
( 'menta', 2, 50),
( 'mosquitos desidratados', 5, 53 );

create table dietes (
  aliment varchar(300) not null,
  especie int not null,
  qtat_en_grams float not null,
  constraint dietes_pk primary key (aliment, especie),
  constraint dietes_a_especie_fk foreign key (especie) references especies (codi),
  constraint dietes_a_aliments_fk foreign key (aliment) references aliments (nom)
)

create function mitjana_edat ( 
  @codi_especie int )
  returns float
as begin

  declare @mitjana float;
  select @mitjana = avg( datediff(month,dia_neixement,getdate())/12.0 )
  from animals a
  where a.especie = @codi_especie
   and data_baixa is null;
  return @mitjana;
end;

--creem el procediment
create procedure inserta_animal 
@especie int,
@xip int,
@nom varchar(100),
@dia_naixement date

as begin

  insert into animals
  values(@especie,@xip,@nom,@dia_naixement,null)

end

--provem el procediment
exec dbo.inserta_animal
@especie = 4,
@xip = 5,
@nom = 'delfin',
@dia_naixement ='2002-02-02';


CREATE LOGIN l_cuidador WITH PASSWORD = '1234';

CREATE USER cuidador FOR LOGIN l_cuidador;

ALTER ROLE db_datareader ADD MEMBER cuidador;

CREATE ROLE Rol_procedure;

ALTER ROLE Rol_procedure ADD MEMBER cuidador;

grant execute on [dbo].[inserta_animal] to Rol_procedure;

Solució part 2

create table ordre_de_compra (
  numero_de_ordre int identity not null,
  data date,
  constraint ordre_de_compra_pk
  primary key ( numero_de_ordre ),
  constraint ordre_de_comora_ak1
  unique ( data ) 
);

create table linia_ordre_de_compra (
  numero_de_ordre int not null,
  aliment varchar(300) not null,
  qtat_en_grams float not null,
  constraint linia_ordre_de_compra_pk
  primary key ( numero_de_ordre, aliment),
  constraint linia_ordre_de_compra_a_alimnent_fk
  foreign key (aliment) 
  references aliments ( nom ),
  constraint linia_ordre_de_compra_a_odre_de_compra_fk
  foreign key (numero_de_ordre) 
  references ordre_de_compra ( numero_de_ordre )
  );

select d.qtat_en_grams, d.aliment, e.codi
from especies e 
inner join animals a
  on e.codi = a.especie
inner join dietes d
  on e.codi = d.especie
where a.data_Baixa is null
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 4 de abril de 2017 a les 19:52
per daniel herrera

Pujat el 29 de març de 2017 a les 15:47
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions