DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF4 - Bases de dades objectes-relacionals

#FpInfor #Daw #DawMp02 #DawMp02Uf04

(etiquetes - hashtags)
Herència amb Oracle Objects. L'Orquestra.

1) Crea usuari i connexio a base de dades, otorga els permisos mínims ( connect i resource ). Connectat amb l'usuari que has creat.

2) (1 punt ) Crea el tipus instrument amb els següents camps: nom (cadena de caràcters), tessitura (cadena de caràcters), sound (cadena de caràcters ). I el mètode play que retorna sound.

3) (1 punt ) Crea els subtipus:

3.1) corda: número de cordes ( numèric )

3.2) vent: és conic ( booleà ó numeric si booleà no és suportat per la base de dades )

3.3) percusió: és de membrana ( booleà ó numeric si booleà no és suportat per la base de dades )

4) (2 punt ) Crea una taula d'objectes i inserta els següents intruments que són de corda, vent i percusió respectivament:

4.1) violi, Sol3-Do7, 'tiruriruriru', 4

4.2) clarinet, Re3-Do6, 'buuup', no és cònic

4.3) marimba, Do2-Do6, 'bum bim', no és de membrana

5) (1 punt ) Crea la taula Orquestra amb els camps: DNI ( clau primària ), Nom (cadena de caracters) , Instrument ( de tipus instrument ).

6) (1 punt ) Posa el violi, clarinet i marimba en variables i inserta a la taula Orquestra un músic per a cada instrument.

Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Pujat el 4 de abril de 2017 a les 16:20
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions