DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF3 - Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DamMp02Uf03 #DawMp02Uf03 #AsixMp02Uf03

(etiquetes - hashtags)
Triggers. Tractament.

Un hospital subministra tractament a diferents pacients.

Exemple: el pacient Pere entra a l'hospital per un cas de grip cefalopiede i li preescriuen dos tractaments: 40grams de fitipilipoides andines (màxim 4 grams diàris) i 20grans de maxilopitifusions meleindrosos (màxim 2 grams diàris ). El primer dia la dosi és de 3 grams ( un al matí, un al migdia i un a la tarda ) del primer medicament. I dos grams del segon medicament ( que els pren de cop al vespre ). L'endamà l'intenten donar 20 grams de fifipilipodes amb el cafè amb llet, per sort el sistema ho impideix.

L'estructura de dades és aquesta:

 • Pacient: codi (pk), nom
 • Cas: codi (pk), pacient (fk), descripció
 • Medicament: codi (pk), nom, quantitat_max_diaria_a_subministrar
 • Tractament_a_cas_de_pacient: codi (pk), cas (fk1), medicament (fk2), quantitat_total_a_subministrar, quantitat_total_subministrada (default 0).
 • Dosi: Tractament_a_cas_de_pacient (pk, fk1), dia_i_hora (pk), quantitat.

Exercici

 • Fes el MCD per entendre millor l'estructura de dades.
 • Fes els create tables.
 • Fes un trigger que mantingui la quantitat_total_subministrada
 • Fes que el trigger comprovi que a un pacient mai se li subministra medicament per sobre de la quantitat_max_diaria_a_subministrar.
 • Fes que el trigger comprovi que a un pacient mai se li subministra medicament per sobre de la quantitat_total_a_subministrar.
 • Inserta les dades de l'exemple.

DDL de les taules

create table pacients (
  codi int identity not null,
  nom varchar(200) not null,
  constraint pacient_pk 
  primary key ( codi )
  );

insert into pacients values 
( 'dani' ),
( 'carles');

create table casos (
  codi int identity not null,
  pacient int not null,
  descripcio varchar(200) not null,  
  constraint casos_pk
  primary key ( codi ),
  constraint casos_a_pacients
  foreign key ( pacient )
  references pacients (codi) );

insert into casos values
( 1, 'Té molta gana' ),
( 2, 'Menja molt poc' );

create table medicaments (
  codi int identity not null,
  nom varchar(200) not null, 
  quantitat_max_diaria_a_subministrar int not null,
  constraint medicatments_pk
  primary key (codi )
)

insert into medicaments values
( 'Patates amb xoriço', 2 ),
( 'Bledes bullides', 5 );


create table tractament_a_cas_de_pacient (
   codi int identity not null,
   cas int not null,
   medicament int not null,
   qtat_total_a_subministrar int not null,
   qtat_total_subministrada int not null default (0),
   constraint tractament_a_cas_de_pacient_pk
   primary key ( codi ),
   constraint tractament_a_Cas_de_pacient_a_casc_fk
   foreign key ( cas )
   references casos (codi),
   constraint tractament_a_Cas_de_pacient_a_medicament_fk
   foreign key ( medicament )
   references medicaments (codi));

insert into tractament_a_cas_de_pacient values
( 1, 2, 20, 0 )

insert into tractament_a_cas_de_pacient values
( 2, 1, 200, 0 )


create table dosis (
   tractament_a_cas_de_pacient int not null,
   dia_i_hora datetime not null,
   qtat int not null,
   constraint dosis_pk
   primary key ( tractament_a_cas_de_pacient, dia_i_hora),
   constraint dosis_a_tractament_a_cas_de_pacient_fk
   foreign key ( tractament_a_cas_de_pacient )
   references tractament_a_cas_de_pacient (codi ));/*

Fes un trigger que mantingui la quantitat_total_subministrada

Fes que el trigger comprovi que a un pacient mai se li subministra 
medicament per sobre de la quantitat_max_diaria_a_subministrar.

Fes que el trigger comprovi que a un pacient mai se li subministra
 medicament per sobre de la quantitat_total_a_subministrar.
Inserta les dades de l'exemple.

*/

alter trigger keep_dosi on dosis after insert as
begin
  -- actualitzar dades
  update t
  set qtat_total_subministrada = qtat_total_subministrada + qtat
  from tractament_a_cas_de_pacient t
  inner join (
    select tractament_a_cas_de_pacient codi, sum(qtat) as qtat
    from inserted 
    group by tractament_a_cas_de_pacient
  ) i
  on t.codi = i.codi

  --comprovació per màxim diari
  if exists( 
    select *
    from dosis d 
    group by cast( d.dia_i_hora as date ), d.tractament_a_cas_de_pacient
    having sum( qtat ) >
      ( select m.quantitat_max_diaria_a_subministrar
       from medicaments m
       inner join tractament_a_cas_de_pacient t
       on t.medicament = m.codi
       where t.codi = d.tractament_a_cas_de_pacient )
  ) begin
    raiserror( 'Massa dosi per un sol dia' , 16, 1 );
    rollback
  end

  --comprovació del total
  if exists( 
    select *
    from tractament_a_cas_de_pacient
    where qtat_total_subministrada > qtat_total_a_subministrar
  ) begin
    raiserror( 'Massa dosi total' , 16, 1 );
    rollback
  end
end

insert into dosis values
( 1, '2017-05-08 08:00:00', 1 ),
( 1, '2017-05-08 10:00:00', 2 ),
( 1, '2017-05-08 12:00:00', 1 ),
( 2, '2017-05-08 11:00:00', 1 );
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 8 de maig de 2017 a les 20:35
per daniel herrera

Pujat el 25 de abril de 2017 a les 16:28
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions