DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF3 - Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DamMp02Uf03 #DawMp02Uf03 #AsixMp02Uf03

(etiquetes - hashtags)
T-SQL. Cursors al Zoo

Observa aquest DDL i DML:

drop table animals;
drop table especies;

create table especies 
( codi int identity not null,
nom varchar(200) not null,
continent_origen varchar(200) not null,
constraint especies_pk primary key ( codi ),
constraint especies_uq1 unique ( nom ));

create table animals (
especie int not null,
num_xip int not null,
nom varchar(300) not null,
dia_neixement date not null,
data_baixa date null,
constraint animals_pk primary key ( num_xip ),
constraint animals_a_especie_fk foreign key (especie) references especies (codi));

insert into especies (nom, continent_origen) values
('impala','Africa' ),
('koala', 'Oceania'),
('canguro', 'Oceania'),
('cebra', 'Africa'),
('Tarantula', 'Africa' );

insert into animals values
(1, 1, '150cc', '2001-05-01', null),
(1, 2, '250cc', '2002-07-21', null),
(5, 3, 'Pelacuaia', '2012-07-2', null),
(5, 4, 'Peladuta', '2012-07-23', '2015-07-23');

Exercicis:

 1. Fes un cursor que recorri totes les espècies i pinti el nom de cada espècie.
 2. Dins el cursor anterior, fes un cursor que recorri tots els animals de cada espècie i pinti el nom de l'animal.

Exemple de cursors imbricats de MS:

SET NOCOUNT ON;

DECLARE @vendor_id int, @vendor_name nvarchar(50), 
  @message varchar(80), @product nvarchar(50);

PRINT '-------- Vendor Products Report --------';

DECLARE vendor_cursor CURSOR FOR  
SELECT VendorID, Name 
FROM Purchasing.Vendor 
WHERE PreferredVendorStatus = 1 
ORDER BY VendorID;

OPEN vendor_cursor

FETCH NEXT FROM vendor_cursor  
INTO @vendor_id, @vendor_name

WHILE @@FETCH_STATUS = 0 
BEGIN 
  PRINT ' ' 
  SELECT @message = '----- Products From Vendor: ' +  
    @vendor_name

  PRINT @message

  -- Declare an inner cursor based   
  -- on vendor_id from the outer cursor.

  DECLARE product_cursor CURSOR FOR  
  SELECT v.Name 
  FROM Purchasing.ProductVendor pv, Production.Product v 
  WHERE pv.ProductID = v.ProductID AND 
  pv.VendorID = @vendor_id -- Variable value from the outer cursor

  OPEN product_cursor 
  FETCH NEXT FROM product_cursor INTO @product

  IF @@FETCH_STATUS <> 0  
    PRINT '     <<None>>'

  WHILE @@FETCH_STATUS = 0 
  BEGIN

    SELECT @message = '     ' + @product 
    PRINT @message 
    FETCH NEXT FROM product_cursor INTO @product 
    END

  CLOSE product_cursor 
  DEALLOCATE product_cursor 
    -- Get the next vendor. 
  FETCH NEXT FROM vendor_cursor  
  INTO @vendor_id, @vendor_name 
END  
CLOSE vendor_cursor; 
DEALLOCATE vendor_cursor;

Solució

declare @nom varchar(300), @id int;
declare @animal varchar(300);
declare especies_cur cursor for
  select e.codi, e.nom
  from especies e
  order by e.nom
open especies_cur;
fetch next from especies_cur into @id, @nom;
while @@FETCH_STATUS = 0 begin
  print 'Animals de l''especie: ' + @nom;

  --inner cursor
  declare animals_cur cursor for
   select a.nom
   from animals a
   where a.especie = @id;
  open animals_cur;
  fetch next from animals_cur into @animal;
  while @@FETCH_STATUS = 0 begin
    print '   ' + @animal;
    fetch next from animals_cur into @animal;
  end
  close animals_cur;
  deallocate animals_cur;
  --

  fetch next from especies_cur into @id, @nom;
end
close especies_cur;
deallocate especies_cur;
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 10 de maig de 2017 a les 19:43
per daniel herrera

Pujat el 10 de maig de 2017 a les 18:38
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions