DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP07-UF1 - Desenvolupament web en entorn servidor.

#FpInfor #Daw #DawMp07 #DawMp07Uf01

(etiquetes - hashtags)
PHP - El bucle for i la instrucció if

Exercici:

Primera part:

Fes un formulari que demani una frase ('laMevaFrase') i un número ('elMeuNumero'). El formulari enviarà les dades a una nova pàgina php que farà el següent:

 1. Informi com ha rebut les dades: via POST o via GET
 2. Pinti 'elMeuNumero' de vegades la frase 'laMevaFrase'

Segona part:

 1. Modifica el programa per tal que sigui una única pàgina la que demani les dades i pinti el resultat.
 2. Modifica el programa per tal que, tot i rebre dades (via POST o GET) si el número rebut és senar ó no és un número, mostri un missatge dient que el programa només funciona amb números parells. I torni a demanar el número i conservi la frase (has de posar el seu valor dins value del tag input )

Solució

<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8"/>
    <title>Pràctica escriu frase n vegades</title>
  </head>
  <body>
<?php

$rebo_dades= array_key_exists("laMevaFrase",$_REQUEST) &&
       array_key_exists("elMeuNumero",$_REQUEST);

$numero_es_valid = $rebo_dades &&
          is_numeric( $_REQUEST['elMeuNumero'] ) && 
          ( $_REQUEST['elMeuNumero'] % 2 == 0 )
          ;
$cal_pintar_formulari = ( ! $rebo_dades || ( $rebo_dades && ! $numero_es_valid ) );
if ($cal_pintar_formulari) {

  $frase = "";
  if ( $rebo_dades && ! $numero_es_valid ) {
    $frase = $_REQUEST["laMevaFrase"];
    echo "Noi!! Aquest programa només funciona amb números parells";
  }

?>
  <form method="get" action="">
    Frase: <input type="text" name="laMevaFrase" 
        value="<?php echo $frase ?>" />
    Número: <input type="text" name="elMeuNumero"/>
    <input type="submit" value="Submit"/>
  </form>  
<?php 
} else {
  $metode = $_SERVER['REQUEST_METHOD'];
  echo "He rebut les dades via $metode<br>";
  for ($i = 0; $i < $_REQUEST['elMeuNumero']; ++$i ) {
    $frase = $_REQUEST['laMevaFrase'];
    echo "$frase<br>";
  }  
}
?>
  </body>
</html>
Resultats d'aprenentatge: 3.a
Continguts: 3.1

Editat 9 de octubre de 2017 a les 15:12
per daniel herrera

Pujat el 4 de octubre de 2013 a les 15:35
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions