DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF3 - Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DamMp02Uf03 #DawMp02Uf03 #AsixMp02Uf03

(etiquetes - hashtags)
Pràctica amb procediments, triggers, funcions i vistes.

Observa aquestes dues taules:

create table pelicules (
 id int identity not null,
 titol varchar(100) not null,
 n_comentaris_positius int default (0), --valoracions entre 3 i 5
 constraint pelicula_pk 
 primary key ( id)
);

create table valoracions (
 id int identity not null,
 valoracio_del_0_al_5 int not null,
 pelicula_id int not null,
 constraint comentari_pk primary key ( id),
 constraint comentari_a_peli_fk
 foreign key ( pelicula_id )
 references pelicules ( id )
 );
 • Crea les taules a la base de dades i inserta unes cuantes fileres a cada taula.

 • Un programador de SQL vol saber quin és el valor de FETCH_STATUS un cop ja no queden dades al cursor per llegir. Escriu el codi necessari per a saber quin és aquest valor.

 • Què és una vista actualitzable? Digues dues condicions que ha de tenir una vista per a ser actualitzable. A partir de les dues taules anteriors escriu dues vistes, una que sigui actualitzable i l'altre que no ho sigui. Comprova-ho.

 • Escriu un procediment emmagatzemat que compti el total de valoracions i el desi a la taula recompte_valoracions que cal crear-la amb aquesta estructura: recompte_valoracions ( moment_del_recompte PK, total_valoracions )

 • Escriu una funció que donat un codi de pel·lícula retorni el total de valoracions positives, executa la funció per a cada pel·lícula mitjançant una select.

 • Crea un trigger de manera que quan s'insertin, actualitzin o s'esborrin valoracions ( ja sigui una o un conjunt de valoracions ) s'actualitzi el camp n_comentaris_positius .

 • Escriu les comandes necessaries per a que només els usuaris del rol 'critics_rol' puguin insertar i llegir valoracions i llegir películes.

 • Crea un login i un usuari per a 'Paco' i posa'l dins el rol 'critics_rol'. Comprova que 'Paco' només té els permisos que li hem atorgat.

 • Digues a quin dels tres nivells de l'arquitectura ANSI-SPARC (extern, conceptual i intern ) pertanyen les vistes. Argumenta la resposta.

 • La LOPD ens diu que els usuaris només han de consultar les dades que necessiten per a fer la seva feina. Però si donem accés de lectura a un usuari a una taula les veurà totes. Com podem fer per a que només vegi les que ha de veure. Posa un exemple.

** Exemple solució trigger complexitat mitjana:

create function dbo.get_valoracions_positives
 ( @pelicula_id int ) returns int AS
BEGIN
  declare @total_valoracions_positives int;
  select @total_valoracions_positives =
      count(*)
   from valoracions v
   where v.pelicula_id = @pelicula_id
    and valoracio_del_0_al_5 between 3 and 5;
  return @total_valoracions_positives;
END;


alter trigger actualitza_comptador_comentaris_positius
on valoracions AFTER INSERT, UPDATE , DELETE 
as BEGIN

  update pelicules
  set n_comentaris_positius = 
    dbo.get_valoracions_positives( id )
  where 
    id in 
      ( select pelicula_id from inserted 
       UNION
       select pelicula_id from deleted)
END

** Exemple solució del trigger 'super quirúrgic':

crate trigger actualitza_comptador_comentaris_positius
on valoracions AFTER INSERT, UPDATE , DELETE 
as BEGIN

  with g_inserted as
    ( select pelicula_id, count(*) as n
      from inserted i
      where i.valoracio_del_0_al_5 >= 3
      group by i.pelicula_id
      )
  update p
  set p.n_comentaris_positius = 
       p.n_comentaris_positius + i.n 
  from pelicules p
  inner join g_inserted i
  on i.pelicula_id = p.id
  ;

  with g_inserted as
    ( select pelicula_id, count(*) as n
      from deleted i
      where i.valoracio_del_0_al_5 >= 3
      group by i.pelicula_id
      )
  update p
  set p.n_comentaris_positius = 
       p.n_comentaris_positius - i.n 
  from pelicules p
  inner join g_inserted i
  on i.pelicula_id = p.id
  ;

END;
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 27 de abril de 2018 a les 16:31
per daniel herrera

Pujat el 31 de maig de 2017 a les 10:26
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions