DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP07-UF1 - Desenvolupament web en entorn servidor.

#FpInfor #Daw #DawMp07 #DawMp07Uf01

(etiquetes - hashtags)
PHP - Els ingredients de la Pizza

Calcula el preu de la pizza:

 1. Fes un formulari PHP que et permeti triar els ingredients d'una pizza.
 2. El preu base de la pizza és 5 euros + 0.5€ per ingredient.

Amplicació de l'exercici:

 1. Comprova que han inclòs al pizza 'massa', 'orenga'. Si no hi són torna a mostrar el formulari tot renyant a l'usuari: "Una pizza necessita sempre la massa i l'orenga'.
 2. A més de renyar a l'usuari fes que aquests ingredients apareguin marcats juntament amb tots els elements que ja havia triat l'usuari.

Solució

Disclamer: Atenció, aquesta solució és purament acadèmica. No usar aquest patró per a fer aplicacions professionals pels següents motius: el codi html i el codi php estàn altament barrejats, no s'està utilitzant el patró PRG.

pizza.php

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title></title>
 </head>
 <body>

<?php
 include_once "dades.php";
 include_once "funcions.php";

 $rebo_dades = ( $_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST' );
 $inclou_massa_i_orenga = $rebo_dades &&
              isset( $_REQUEST['ingredients'] ) &&
              is_array( $_REQUEST['ingredients'] ) &&
              in_array( 0, $_REQUEST['ingredients'] ) &&
              in_array( 1, $_REQUEST['ingredients'] );


 if ($rebo_dades && $inclou_massa_i_orenga ) {
  //he rebut dades i estan ok
  processar_dades( $_REQUEST['ingredients']);
 }
 else {
  //no he rebut dades. O les he rebut i són erronies
  $ingredients_anteriorment_seleccionats = array();
  if ($rebo_dades && !$inclou_massa_i_orenga ) {
   //si les dades són erronies renyar a l'usuari
   renyar_usuari();
   $ingredients_anteriorment_seleccionats = $_REQUEST['ingredients'];
  }
  mostrar_formulari( $ingredients_anteriorment_seleccionats );
 }
?>
 </body>
</html>

funcions.php

<?php

//funció que processa les dades.
function  processar_dades($ingredients) {

 //variable global amb tots els ingredients que
 //pot portar una pizza amb el seu codi.
 global $possibles_ingredients;

 $preu_total = 5.0;

 //Preparo llista amb tot el que conté la pizza
 $ingredients_solicitats = "";
 foreach ($ingredients as $value) {
  $ingredients_solicitats = $ingredients_solicitats.
               "<li>".
               $possibles_ingredients[$value].
               "</li>";
  $preu_total += 0.5;
 }

 //preparo missatge del processament
 $texte = "<h1>Has demanat una pizza amb els següents ingredients</h1>
      <ul>
        $ingredients_solicitats
      </ul>
      <h3>El preu total de la pizza eś $preu_total</h3>
      ";

 //pinto resultats
 echo $texte;
}

function  mostrar_formulari( $ingredients ) {

 //variable global amb tots els ingredients que
 //pot portar una pizza amb el seu codi.
 global $possibles_ingredients;

 //preparo les opcions de la 'select'
 $ingredients_options = "";
 foreach ($possibles_ingredients as $key => $value) {

  $selected = "";
  //ingredients que l'usuari ja havia seleccionat
  if ( in_array($key, $ingredients) ) {
   $selected = " selected ";
  }
  //alguns ingredients han de quedar seleccionats sempre
  if ( $key==0 || $key==1 ) {
   $selected = " selected ";
  }

  $ingredients_options = $ingredients_options .
              "<option value='$key' $selected>$value</option>";
 }

 //preparo el formulari
 $formulari = "
  <form method='post' action=''>
    <select multiple name='ingredients[]'>
      $ingredients_options
    </select>
    <br>
    <input type='submit' value='demanar pizza'>
  </form>
 ";

 //pinto tot
 echo $formulari;

}

function renyar_usuari() {
 echo "<h4>Una bona pizza ha d'incloure massa i orenga</h4>";
}

?>

dades.php

<?php
 //variable global amb tots els ingredients que
 //pot portar una pizza amb el seu codi.
 $possibles_ingredients = array(
   0 => 'Massa',
   1 => 'Orenga',
   2 => 'Formatge',
   3 => 'Pernil dolç',
   4 => 'Bacon'
 );
?>
Resultats d'aprenentatge: 3.b 3.c
Continguts: 3.2 3.3

Editat 4 de octubre de 2016 a les 16:06
per daniel herrera

Pujat el 4 de octubre de 2013 a les 15:45
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions