DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP07-UF2 - Generació dinàmica de pagines web.

#FpInfor #Daw #DawMp07 #DawMp07Uf02

(etiquetes - hashtags)
Metacontingut. Exercicis desenvolupament aplicacions web entorn servidor amb MVC5

Exercicis:

Conceptes clau:

Un cop finalitzada aquesta UF que cal saber:

 • Entendre la importància d'usar una arquitectura que ens endreci el codi. Veure els perills d'uar 'codi spagetti'.
 • L'accés a dades el tenim resolt de la UF3.
 • Entendre que és la capa de dades ( models )
 • Entendre que són els controladors i vistes en cas de fer servir MVC.
 • Entendre que són vistes i templates en cas de fer servir django.
 • Entendre en general el model MVC.
 • Entendre que existeixen altres arquitectures, algunes basades en entorn servidor com MS WebForms o basades en client com Angular.
 • Saber programar un controlador que respongui a diferents rutes i als verbs GET i POST.
 • Treballar amb regles de negoci. Saber posar regles de negoci a la capa de dades o als controladors ( vistes amb django ). Conèixer avantatges i inconvenients de fer-ho en un lloc o l'altre.
 • Saber programar vistes, passar models a les vistes, passar altres paràmetres a les vistes o templates.
 • Aplicar bones pràctiques de programació: patró PRG.
 • Aplicar bones pràctiques de programació: no confiar en el que ens envia el client, pot haver estat manipulat.
 • Aplicar bones pràctiques de programació: mirar de cuinar al màxim les dades al controlador a MVC o vista a django i simplificar la presentació, la vista a MVC o el template a django.
 • Enviar missatges de la part servidora a la part client.
 • Saber integrar codi de client (javascript) a la capa de presentació.
 • Saber integrar recursos estàtics.
 • Saber treballar amb formularis que gestionin fitxers.

Bibliografia:

Existeixen multitud de llenguatges de programació amb les seves corresponents eines d'accés a dades. Farem servir dos entorns de referència, no vol dir que siguin els millors, però algun s'ha de triar. Tots tres entorns tenen tota la documentació a Internet, manuals i tota una comunitat al seu voltant que crea contingut.

Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 10 de gener de 2018 a les 10:49
per daniel herrera

Pujat el 25 de novembre de 2017 a les 17:05
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions