DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP07-UF1 - Desenvolupament web en entorn servidor.

#FpInfor #Daw #DawMp07 #DawMp07Uf01

(etiquetes - hashtags)
PHP - Ús de funcions i arrays multidimensionals

a. Crea un funció crearMatriu(n) que generi una matriu quadrada (nxn, n files i n columnes) a partir del valor n passat per paràmetre.

Aquesta matriu ha de tenir:

  • Un * a cada casella de la diagonal.
  • Un nombre aleatori entre 10 i 20 a les caselles de sota la diagonal.
  • El valor de suma de la fila i la columna a les caselles de sobre la diagonal.
* 1 2 3
11 * 3 4
15 16 * 5
19 12 13 *

b. Crea una funció mostrarMatriu(matriu) que mostri la matriu en forma de taula.

c. Finalment, crea un funció que rep una matriu i retorni una altra matriu amb el valor de les files i les columnes intercanviats.

* 1 2 3
11 * 3 4
15 16 * 5
19 12 13 *
* 11 15 19
1 * 16 12
2 3 * 13
3 4 5 *
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 23 de gener de 2018 a les 12:19
per Sergi Coll

Pujat el 23 de gener de 2018 a les 12:19
per Sergi Coll

Consulteu nota legal i condicions