DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF2 - Llenguatges SQL: DML i DDL

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DamMp02Uf02 #DawMp02Uf02 #AsixMp02Uf02

(etiquetes - hashtags)
SQL Exercicis 6: Subconsultes (solucions)

A la base de dades AdventureWorks (Ms-PL, Microsoft Public License):

1) Mostra els 10 primers productes (per ordre de data de posada en venta ) que es van posar a la venda després del darrer producte que es va posar a la venda el maig de 2012.

select top 10 *
from Production.Product P2
where P2.SellStartDate >=
  (select min(p.SellStartDate)
  from Production.Product p
  where 
    --year(p.SellStartDate)=2007 and month( p.SellStartDate ) > 5 
    p.SellStartDate >= '2007-06-01 00:00:00'
  )
order by P2.SellStartDate

2) Mostra els 10 primers producte ( per ordre de preu ) per sobre del preu mig dels productes. Exclou al càlcul del preu mig els productes amb valor 0.

select top 10 p2.*
from production.product p2
where p2.ListPrice >
      (select avg( p.ListPrice )
      from production.product P
      where p.ListPrice <> 0)
order by p2.ListPrice

3) Mostra el codi de producte de tots els productes que el nom de la subcategoria contingui una 'k'. Cal resoldre-ho amb subconsulta.

select p.ProductId
from Production.Product P
where p.ProductSubcategoryID in
    ( select s.ProductSubcategoryID
    from Production.ProductSubcategory s
    where s.Name like '%k%' )

4) Mostra els 10 primers codis de producte per ordre alfàbètic de subcategories de la categoria 'Bikes'. Plantaja la sentència mitjanant una subconsulta a subcategories.

--ull!! això ho resoldriem amb joins, ho fem amb subconsultes
--només per practicar.
select *
from Production.product P
where p.ProductSubcategoryID in
    (select S.ProductSubcategoryID
    from Production.ProductSubcategory S
    where S.ProductCategoryID =
          (select c.ProductCategoryID
          from production.ProductCategory C
          where C.Name = 'Bikes')
    )

6) Mostra les categories on hi hagi productes que costin més que el doble de la mitjana del preu de tots els productes amb preu superior a 100.

select distinct c.Name
from 
   production.ProductCategory C
inner join 
   Production.ProductSubcategory S
     on c.ProductCategoryID = s.ProductCategoryID
inner join 
   production.Product P
     on p.ProductSubcategoryID = S.ProductSubcategoryID
where p.ListPrice > (select 2* avg(p.ListPrice)
            from Production.product P
            where p.ListPrice > 100
           )

7) Mostra les categories que no continguin productes que costin més de la meitat de la mitjana del preu de tots els productes amb preu superior a 100.

select distinct c.Name
from 
   production.ProductCategory C
inner join 
   Production.ProductSubcategory S
     on c.ProductCategoryID = s.ProductCategoryID
inner join 
   production.Product P
     on p.ProductSubcategoryID = S.ProductSubcategoryID
group by c.name
having max( p.ListPrice) < (select avg(p.ListPrice)/2
            from Production.product P
            where p.ListPrice > 100
           )

8) Peprara una subquery on aparegui codi subcategoria i mitjana de preus dels productes d'aquella subcategoria. Fes un Join d'aquesta subquery amb les taules de productes, categories i subcategories. Ha d'apareixer el nom de la categoria, la subcategoria, el nom i preu de producte i la mitjana dels preus dels productes de la subcategoria.

select c.Name, s.Name, p.Name, SQ.mitjana_de_preu
from 
  ( select s.ProductSubcategoryID, avg( p.listPrice ) as mitjana_de_preu
  from Production.ProductSubcategory s
  inner join Production.Product p
   on p.ProductSubcategoryID = s.ProductSubcategoryID
  group by s.ProductSubcategoryID ) SQ
inner join Production.Product p
  on p.ProductSubcategoryID = SQ.ProductSubcategoryID
inner join Production.ProductSubcategory s
  on p.ProductSubcategoryID = s.ProductSubcategoryID
inner join Production.ProductCategory c
  on c.ProductCategoryID = s.ProductCategoryID

9) Investiga que és CTE i rescriu la consulta anterior fent servir CTE.

/8) Peprara una subquery on aparegui codi subcategoria i mitjana de preus dels productes d'aquella subcategoria. Fes un Join d'aquesta subquery amb les taules de productes, categories i subcategories. Ha d'apareixer el nom de la categoria, la subcategoria, el nom i preu de producte i la mitjana dels preus dels productes de la subcategoria. /

with mitjana_preus as 
 ( select s.ProductSubcategoryID, avg( p.listPrice ) as mitjana_de_preu
  from Production.ProductSubcategory s
  inner join Production.Product p
   on p.ProductSubcategoryID = s.ProductSubcategoryID
  group by s.ProductSubcategoryID )

select c.Name, s.Name, p.Name, SQ.mitjana_de_preu
from 
   mitjana_preus SQ
inner join Production.Product p
  on p.ProductSubcategoryID = SQ.ProductSubcategoryID
inner join Production.ProductSubcategory s
  on p.ProductSubcategoryID = s.ProductSubcategoryID
inner join Production.ProductCategory c
  on c.ProductCategoryID = s.ProductCategoryID;
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Pujat el 2 de febrer de 2018 a les 15:08
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions