DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF2 - Llenguatges SQL: DML i DDL

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DamMp02Uf02 #DawMp02Uf02 #AsixMp02Uf02

(etiquetes - hashtags)
Transaccions - Videos visualitzats

Es vol fer en una transacció dues operacions, primer mirar els usuaris que han visualitzat menys de 100 minuts de vídeo en el mes en curs i posar-los en una taula, després fer un tractament amb aquestes dades i finalment finalitzar la transacció. Quin tipus de nivell d'isolació hem de fer servir si volem garantir que durant la transacció cap usuari passarà dels 100 minuts de vídeo ? Com pot afectar això als usuaris que estan mirant vídeos? Argumenta les respostes.

Usuaris ( email (pk), nom, data_alta )
Videos ( id (pk), titol, minuts )
Visualitzacions ( usuari_mail (pk, fk1 a Usuaris),
         video_id (pk, fk2 a Videos, 
         visualitzat_fins_al_minut )

SQL d'ajuda

create table Usuaris 
( email varchar(200) not null, 
 nom varchar(200) not null, 
 data_alta date not null,
 constraint usuaris_pk
 primary key (email) );

create table Videos 
( id int not null, 
 titol varchar(300) not null, 
 minuts int not null,
 constraint videos_pk
  primary key (id) );

create table Visualitzacions 
( usuari_mail varchar(200) not null,
 video_id int not null, 
 visualitzat_fins_al_minut int not null,
constraint visualitzacions_pk
 primary key (usuari_mail, video_id),
constraint visualitzacions_a_usuari
 foreign key (usuari_mail)
 references usuaris (email),
constraint visualitzacions_a_video
 foreign key (video_id)
 references videos ( id )
);

insert into videos values 
( 1, 'entenent transaccions', 10 ),
( 2, 'Fornite nivell 1', 40 );
insert into usuaris values 
( 'dherrera@macmecmic.cat', 'dani herrera', GETDATE() ),
( 'jrubio@macmecmic.cat', 'juaky rubio', GETDATE() );

insert into visualitzacions values 
( 'dherrera@macmecmic.cat', 2, 15 );
insert into visualitzacions values
( 'jrubio@macmecmic.cat', 1, 1 ),
( 'jrubio@macmecmic.cat', 2, 15 );

create table resum_mensual (
email varchar(200),
nom varchar(200),
minuts_visualitzats int,
mes_De_lestudi int,
constraint resum_mensual_pk
primary key (email, mes_De_lestudi )
)

begin transaction;
set transaction isolation 
level repeatable read;
insert into resum_mensual 
  select u.email, u.nom, 
      SUM(v.visualitzat_fins_al_minut) as minuts_visualitzats,
      4 as mes_De_lestudi
  from usuaris u
  inner join visualitzacions v
   on u.email = v.usuari_mail
  group by u.email, u.nom
  having SUM(v.visualitzat_fins_al_minut) > 15

select SUM(minuts_visualitzats) from resum_mensual;

commit;

begin transaction;

insert into visualitzacions values 
( 'dherrera@macmecmic.cat', 1, 0 );

commit;
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 2 de març de 2018 a les 15:34
per daniel herrera

Pujat el 1 de març de 2018 a les 19:47
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions