DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF4 - Bases de dades objectes-relacionals

#FpInfor #Daw #DawMp02 #DawMp02Uf04

(etiquetes - hashtags)
Instal·lació en Docker d'Oracle

Per a fer les pràctiques usarem una versió de base de dades que ens permet treballar amb ella sense haver d'adquirir una llicència. L'Express Edition.

Tenim dues opcions, la podem posar en un docker o bé la instal·lem, sigui a la pròpia màquina sigui a la màquina virtual.

Oracle ens explica com fer el docker, però és més senzill fer servir aquest:

https://github.com/wnameless/docker-oracle-xe-11g

Fes una instal·lació d'Oracle a la teva màquina i comprova que t'hi pots connectar:

docker run -d -p 49160:22 -p 49161:1521 -e ORACLE_DISABLE_ASYNCH_IO=true wnameless/oracle-xe-11g
docker container ls
ssh root@localhost -p 49160 #pot trigar una mica a engegar (passwd is admin)
sqlplus system
>password: oracle
SQL> CREATE USER o IDENTIFIED BY o DEFAULT TABLESPACE users TEMPORARY TABLESPACE temp;
SQL> GRANT CONNECT, RESOURCE TO o;
SQL> exit
root@58fdeb1d9cbe:~# sqlplus o 
password: o

Editor sql

Escriute codi a l'SQLPLUS és una experiència no gaire agradable. Podeu mapejar una carpeta de la vostra màquina al docker i executar els scripts:

docker run -v $PWD:/c  -d -p 49160:22 -p 49161:1521 -e ORACLE_DISABLE_ASYNCH_IO=true wnameless/oracle-xe-11g
# sqlplus o     
SQL*Plus: Release 11.2.0.2.0 Production on Tue Apr 3 15:06:00 2018 
Copyright (c) 1982, 2011, Oracle.  All rights reserved.
Enter password: 
Connected to:
Oracle Database 11g Express Edition Release 11.2.0.2.0 - 64bit Production
SQL> 
SQL> @/c/s.sql
Type created.
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 3 de abril de 2018 a les 17:11
per daniel herrera

Pujat el 1 de abril de 2018 a les 16:49
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions