DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP02-UF3 - Llenguatges SQL: DCL i extensió procedimental

#FpInfor #Daw #Dam #Asix #DawMp02 #DamMp02 #AsixMp02 #DamMp02Uf03 #DawMp02Uf03 #AsixMp02Uf03

(etiquetes - hashtags)
El menjador escolar - Examen - Stored Procedure - Triggers - Functions

El menjador escolar - Examen

Stored Procedure - Triggers - Functions

Un menjador escolar té a la base de dades quants de nens hi ha apuntats cada dia i quin menú es servirà:

 • torns ( dia pk, num_nens_apuntats, nom_menú )
 • ingredients ( id_ingredient pk, nom, calories )

Entre les taules torns i ingredients hi ha una relació N:M amb atribut quantitat.

Exemple, el dia 11 de maig hi ha 'bacallà amb tomata'. Els ingredients són 300 de bacallà i 100 de tomàta. El bacallà té 1 caloria i la tomata 0.5. Total calories = 300 * 1 + 100 * 0.5 = 350 calories.

 1. Funcions Escriu la funció total_calories. Rep per paràmetre un dia i retorna quantes calories té el menú aquell dia ( cal multiplicar quantitat per calories de tots els ingredients del menú d'aquell dia )

 2. Procediments emmagatzemats Escriu un procediment emmagatzemant afegeix ingredient a torn. Rep tres paràmetres: id_ingredient, quantitat i dia. Important No permet fer menús de més de 2000 calories.

 3. Triggers Afegeix el camp total_calories a torns. Crea un trigger de manera que sempre que hi hagi canvis d'ingredients en un menú es recalculi aquest camp de la taula torns.

 4. Argumenta dues avantatges i un inconvenient de posar el codi de programació a la base de dades vs posar-lo en el programa que consulta la base de dades.

Solució

use menjador;

drop table if EXISTS ingredients_torn;
drop table if EXISTS torns;
drop table if EXISTS ingredients;

create table torns 
( dia date not null primary key, 
num_nens_apuntats int not null default 0, 
nom_menú varchar(100) default '' );

create table ingredients ( 
id_ingredient int IDENTITY PRIMARY KEY, 
nom varchar(200) not null UNIQUE, 
calories int );

create TABLE ingredients_torn 
( dia date not null references torns, 
 id_ingredient int not null references ingredients,
 quantitat int not null,
 constraint ingredients_torn_pk
 PRIMARY KEY (dia, id_ingredient));
/* --- */

INSERT INTO torns values 
('2018-05-14',100, 'Macarrons');
INSERT INTO torns (dia, num_nens_apuntats, nom_menú) 
values ('2018-05-15',100, 'Verdureta');


INSERT INTO ingredients values 
('pasta macarrons', 100 ), --1
('tomata', 100 );     --2

INSERT INTO ingredients values 
('sucre', 400 ); --3

INSERT INTO ingredients values 
('carrota', 50 ); --4


INSERT INTO ingredients_torn values
( '2018-05-14', 1, 10), -- 1000 calories
( '2018-05-14', 2, 5); -- +500 calories

/* Exercici num 1 TOTAL CALORIE */

CREATE FUNCTION dbo.total_calories( @dia as DATE ) 
RETURNS int AS
BEGIN
  return ( select sum( i.calories * it.quantitat )
        from ingredients_torn it 
       inner join ingredients i
        on it.id_ingredient = i.id_ingredient
       where it.dia = @dia)

END
/* segon exercici - afegeix ingredient a torn */
drop procedure if exists afegeix_ingredient_a_torn;
CREATE PROCEDURE afegeix_ingredient_a_torn
  @id_ingredient as int, 
  @quantitat as int,
  @dia as date AS
BEGIN
  DECLARE @total_calories int;
  SET TRANSACTION ISOLATION level SERIALIZABLE;
  BEGIN TRANSACTION;
  SELECT @total_calories = dbo.total_calories(@dia);

  SELECT @total_calories = 
        COALESCE(@total_calories,0) +
        calories*@quantitat
  from ingredients
  where id_ingredient=@id_ingredient;

  IF (@total_calories < 2000 ) BEGIN
    INSERT INTO ingredients_torn values
    ( @dia, @id_ingredient, @quantitat); 
    COMMIT;
  END ELSE BEGIN
    COMMIT; -- podem fer commit perquè no hem tocat res
    RAISERROR( 50005, 10, 1, 'Massa calories' );
  END;
END;

/* provem */
delete from ingredients_torn where id_ingredient = 4;
select dbo.total_calories( '2018-05-14')
exec afegeix_ingredient_a_torn 4, 100, '2018-05-14';
exec afegeix_ingredient_a_torn 4, 10, '2018-05-14';

/* Trigger */
ALTER TABLE torns ADD total_calories int;
exec afegeix_ingredient_a_torn 4, 10, '2018-05-15';
select * from torns;

UPDATE torns
SET total_calories = dbo.total_calories(dia)

CREATE TRIGGER recalcula_calories on ingredients_torn
AFTER INSERT, DELETE, UPDATE AS
BEGIN
  UPDATE torns
  SET total_calories = dbo.total_calories(dia)
  where dia IN
  ( select dia from inserted
   UNION
   select dia from deleted
  )
END

/* Proves */
delete from ingredients_torn where id_ingredient = 1;
exec afegeix_ingredient_a_torn 1, 1, '2018-05-15';
select * from torns;
Resultats d'aprenentatge:
Continguts:

Editat 14 de maig de 2018 a les 19:31
per daniel herrera

Pujat el 11 de maig de 2018 a les 13:09
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions