DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP03-UF6 - POO. Introducció a la persistència en BD

#FpInfor #Daw #DawMp03 #DawMp03Uf06

(etiquetes - hashtags)
CRUD Java amb base de dades no relacionals

Realitzar un exercici tìpic de menú Crud , per fer l'alta i manteniment de una collection anomenada friends. Per la web mongdb, utilitzarem la web mlab que ens permet crear base de dades amb mongodb i conectar remotament.

All crearem una base de dades, i una collection Friends. També necessitarem un usuari que pugui accedir a aquella taula amb tots els permisos.

El exercici ha de fer una Alta, baixa, llistat, modificació i actualizació, per alguns dels camps de Friends Un friend te els camps name,addres,phone i age aquest últim númeric.

Possible solució crud amb SQL i CRUD amb Mongodb

fpinfor #MP03 #MP03UF6

Resultats d'aprenentatge: 1.b,1.d,1.e,1.f,2.f
Continguts: 2.1,2.2,2.3

Editat 27 de agost de 2018 a les 18:54
per USR_ZAKCFFMY

Pujat el 27 de agost de 2018 a les 18:54
per USR_ZAKCFFMY

Consulteu nota legal i condicions