DAW Desenvolupament d'aplicacions web ( Informàtica )
Exercici de DAW-MP07-UF1 - Desenvolupament web en entorn servidor.

#FpInfor #Daw #DawMp07 #DawMp07Uf01

(etiquetes - hashtags)
PHP - Aplicació amb menú i zona restringida

En aquesta pràctica es treballa:

  • Variables de sessió $_SESSION
  • Seguretat: zona restringida i control d'usuaris
  • Formularis: mètode POST (opcionalment GET)
  • Bucles i condicionals

És tracta de fer una aplicació amb menú i zona restringida. El sistema que utilitzarem per emmagatzemar usuaris i contrasenyes serà un array associatiu.

Les pantalles a realitzar són les següents:

  • formulari_login.php - Recull usuari i passwd. Llegeix cookie 'errors' si existeix i té valor mostra els errors que allà hi ha llistats per pantalla. Envia usuari i passwd a processa_login.php.
  • processa_login.php - Comprova usuari i passwd respecte l'array associatiu. Si és ok redirigeix cap a menu.php havent posat el nom de l'usuari a la l'array associatiu de sessió. En cas contrari, si usuari i pass no és correcte, informa d'error dins la cookie 'errors' i redirigeix cap a formulari_login.php

A partir d'aquí totes les pàgines requereixen haver-se autenticat. Atenció el codi per comprovar que l'usuari ha iniciat sessió ha d'estar dins un include:

Per a fer aquest exercici, tots els missatges d'error de formularis o de confirmació de dades s'enviaran via cookie: totes les pantalles comproven si reben cookie 'missatge' si la reben, l'esborren i inclouen el valor de la cookie a la pàgina web. Quan un processament vol enviar missatges a la UI els posa com a valor en aquesta cookie. Com veus la cookie és molt efímera: es fa el Post de les dades del formulari, la pàgina PHP recull les dades, envia cookie de missatge i redirigeix cap a la pàgina que toqui (ex: conjetura_collatz.php?num=17 , a la pàgina final es mostren els possibles missatges de la cookie i el resultat )

Resultats d'aprenentatge: 4.d
Continguts: 4.4

Editat 9 de novembre de 2016 a les 12:48
per Sergi Coll

Pujat el 14 de octubre de 2013 a les 15:18
per daniel herrera

Consulteu nota legal i condicions